FLAM­MAN­DE HET

USA-Klassiker - - Panorama Design - CLAES JO­HANS­SON

I ETT OBE­VA­KAT ögon­blick blev präk­ti­ga Tek­ni­kens Värld en het custom­tid­ning, US sty­le. Det in­träf­fa­de i feb­ru­a­ri 1960 och frå­gan är om ens re­dak­tio­nen själ­va för­stod vil­ket hett om­slag man fått till med den snyg­gas­te lo­go­typ en svensk tid­ning har haft (drop­pen fanns 1952-61) och en väl­kom­po­ne­rad fyr­färgs­bild av fo­to­gra­fen Jim Pot­ter. Pot­ter be­va­ka­de customsce­nen på den ame­ri­kans­ka väst­kus­ten och stod bakom sam­lings­publi­ka­tio­ner re­dan un­der ti­digt 1950-tal om glas­fi­ber­ka­ros­ser. I tid­ning­en ”Re­sty­le your car” från 1961 re­do­vi­sas de mest bi­sar­ra av byg­gen – men ock­så en smak­fullt om­byggd Vol­vo PV från San José i Ka­li­for­ni­en! Men i Tek­ni­kens Värld var äm­net ef­fekt­ful­la lac­ke­ring­ar och den nå­got tre­van­de to­nen på omslaget fort­sät­ter in i ar­ti­keln. Ut­tryc­ket ”pif­fa upp” ha­de kanske in­te sam­ma tyngd som custo­mi­ze och tex­ten till bil­der­na (tag­na av Ge­or­ge Bar­ris!) för­sök­te pe­da­go­giskt för­kla­ra vad det he­la hand­la­de om: ”Det se­nas­te är att må­la la­by­rin­tiskt sling­ran­de elds­lå­gor”. Res­ten av re­por­ta­get vi­sar hur man byg­ger en custom­grill av kro­ma­de ku­lor, men den lå­ter vi fal­la till­ba­ka ner i glöms­kans arkiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.