ANA­LO­GA KLICK

USA-Klassiker - - Panorama Kultur - CLAES JO­HANS­SON

NÄR HEN­RY FORD II be­sök­te Sve­ri­ge 1953 var det nä­ra nog att be­trak­ta som ett stats­be­sök. Den svens­ka or­ga­ni­sa­tio­nen stod på tå. Po­li­ti­ker och kung­a­hus sträck­te fram god­dag­han­den. Allt var po­le­rat och in­ställt i pryd­li­ga ra­der. Ef­teråt gäll­de det att do­ku­men­te­ra det he­la med sam­ma nog­grann­het. Och fa­ce­book och twit­ter var in­te upp­fun­net… Med sax och klis­ter och konst­när­lig åd­ra gjor­des där­för tjoc­ka al­bum som bå­de ar­ki­ve­ra­des och skic­ka­des ut till de be­rör­da. An­tal press­klipp i tid­ning­ar­na (allt­så klick på nä­tet …) var en bra mått­stock om bud­ska­pet nått ut. Det gjor­de det. Al­la viss­te nu att den 150 000:e For­den i Sve­ri­ge ha­de en V8.

Buick 1948 i den na­i­vis­tis­ka stil som Neil Young ak­va­rell­pens­lat dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.