CHE­VAN SOM BYN GLÖM­DE

USA-Klassiker - - Arkeologi - OLLE WIL­SON

Som barn på sex­tio­ta­let lek­te Leif Jo­hans­son från Ar­vi­ka i gran­nens Chev­ro­let. När mo­torn frös sön­der drogs lek­plat­sen in i en la­da och där fick den stå. Än­da till hös­ten 2014 när Leif ef­ter lång tids över­tal­ning lyc­ka­des få kö­pa Che­van. Bi­len im­por­te­ra­des från Nor­ge 1967 och Leif tror att den frus­na mo­torn är or­sa­ken till att den be­va­rats till idag. Han har nu er­satt den spruck­na topp­ven­tils­sex­an, re­no­ve­rat brom­sar och fix­at el­sy­ste­met så Che­van åter är kör­bar. Se­dan be­hövs ba­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning för att den ska kom­ma ut på vä­gar­na. Det pa­ti­ne­ra­de skic­ket ska be­hål­las för­säk­rar Leif.

Mo­del­len he­ter Mas­ter Deluxe Ope­ra Cou­pe, den lyx­i­ga­re va­ri­an­ten med ett li­tet bak­sä­te. Bu­si­ness Cou­pe ha­de ing­et bak­sä­te men i stäl­let ett ex­tra stort ba­ga­geut­rym­me. 1939 års Mas­ter Deluxe var ock­så den förs­ta Chev­ro­let­mo­dell som ha­de in­di­vi­du­ell fram­vagn med spi­ral­fjäd­rar.

En or­sak till att bi­len över­levt i orört skick kan va­ra att mo­torn frös sön­der. Sex­an har nu bytts ut men i öv­rigt ska Chev­ro­le­ten be­va­ras i sitt pa­ti­ne­ra­de skick.

För drygt 40 år se­dan rul­la­des Chev­ro­let tret­tio­ni­an in i glöms­kan. Leif Jo­hans­son har känt till bi­len i al­la år och lyc­ka­des till slut över­ta­la äga­ren om att få kö­pa den. Den ovan­li­ga mo­del­len Ope­ra Cou­pe in­ne­bär att det finns ett mi­ni­malt bak­sä­te att kry­pa in i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.