BILFRAGMENTERING SOM KONST

I fil­men The French Con­nec­tion från 1971 för­vand­las en Pon­ti­ac till skrot un­der någ­ra få mi­nu­ter, men på det snyg­gas­te sätt som gjorts i film­histo­ri­en.

USA-Klassiker - - Action - OLLE WIL­SON

The French Con­nec­tion, el­ler La­gens våld­sam­ma män som den fick he­ta på svens­ka, bju­der på en bil­jakt som gått till film­histo­ri­en. Av­snit­tet i fil­men spe­la­des in i New York en kall och grå vin­ter­dag och in­leds med att dec­ka­ren Po­peye Doy­le, spe­lad av Ge­ne Hack­man, stop­par en bi­list som kör en Pon­ti­ac LeMans 1971. Han ka­par bi­len och tar upp jak­ten på den kryp­skytt som stun­den in­nan för­sökt få in en träff på ho­nom men mis­sat. Skyt­ten hop­par in i ett tåg som dund­rar fram på en upp­höjd järn­väg längs Stillwell Avenue i Broo­klyn. Jak­ten tar slut vid 62nd Stre­et där tå­get kol­li­de­rar med ett an­nat tåg och skyt­ten ska­das. Vid ett sista för­sök att kom­ma un­dan skju­ter Doy­le ho­nom i ryg­gen.

Den sko­nings­lö­sa av­rätt- ning­en speg­lar den hår­da verk­lig­het som fil­men skild­rar. Doy­le fram­ställs in­te som hjäl­te med rät­ten på sin si­da, sna­ra­re är han en cy­nisk och smått fa­na­tisk brotts­be­käm­pa­re som ut­an be­tänk­lig­he­ter sät­ter den ci­vi­la be­folk­ning­en i fa­ra för att nå si­na mål. Un­der biljak­ten kan­tas fär­den av skräck­slag­na fot­gäng­a­re och choc­ka­de bil­fö­ra­re. Till slut är den pryd­li­ga Pon­ti­a­cen för­vand­lad till skrot.

FÖR ATT KUN­NA fil­ma i verk­lig mil­jö i New York stäng­des ga­tor av med hjälp av po­lis. Trots det var film­ning­en risk­fylld och man tog till en del tricks för att ska­pa fart ut­an att även­ty­ra sä­ker­he­ten. Sce­ner­na fil­ma­des med en ka­me­ra in­ställd på en se­kvens­has­tig­het som öka­de käns­lan av fart. Det går ock­så att se i det fär­di­ga re­sul­ta­tet. Vid en scen där bi­lar står och vän­tar på grönt ljus av­slö­jar rö­ken ur avg­gas­rö­ren att det puf­far snab­ba­re än det ska. Ge­nom att an­vän­da te­le­ob­jek­tiv som op­tiskt gav ef­fekt av ett tä­ta­re hän­del­se­för­lopp öka­des biljak­tens in­ten­si­tet. Stunt­fö­ra­re lej­des för att kö­ra så att de skul­le pre­jas av Pon­ti­a­cen men av miss­tag blev det kol­li­sio­ner än­då som se­dan fick va­ra kvar i den fär­di­ga fil­men. Allt bi­drog till en stö­kig och våld­sam fram­fart som för­stärk­tes av den hår­da mil­jön i New Yorks slit­na kvar­ter.

Men The French Con­nec­tion ska in­te ses ba­ra för film­histo­ri­ens mäk­ti­gas­te bil­jakt, ut­an ock­så för den tro­vär­di­ga hand­ling­en och ett helgju­tet skå­de­spe­le­ri, där en ung Ge­ne Hack­man tar plats med den so­li­da och själv­klart na­tur­li­ga när­va­ro som se­dan dess va­rit hans sig­num.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.