DOF­TEN AV ETT GA­RAGE

USA-Klassiker - - Garagekultur - OLLE WIL­SON

Mi­na två barn häv­dar bå­da be­stämt att det luk­tar gott i vårt ga­rage. Det känns bra att de tyc­ker så och in­te ba­ra ryn­kar på nä­san åt den in­spi­re­ran­de dof­ten. Ibland sä­ger de ock­så att pap­pa luk­tar ga­rage och det tar jag som en kom­pli­mang.

Jag ska kanske in­te på­stå att ga­ra­ge­dof­ten är sam­ma sak som att snif­fa på ny­så­gat fu­ruvir­ke, tjä­ra, lin­ol­ja och ter­pen­tin, men det är en sorts tek­nisk mot­sva­rig­het till na­tur­ba­se­ra­de dof­ter som jord och gröns­ka, sy­ren och hav.

För min del är vå­rens dof­ter för­knip­pa­de med Plastic Pad­ding. Den luk­ten för­knip- par jag med av­lägs­na, lju­sa vår­kväl­lar i söd­ra Norr­lands in­land när jag plåst­ra­de ihop min förs­ta Vol­vo Ama­zon un­der bar him­mel. Där­för har jag ingen­ting emot att me­ka ut­om­hus när möj­lig­het finns.

Med bi­len på gårds­pla­nen för förs­ta gång­en ef­ter vin­ter­för­va­ring blir det li­te nytt per­spek­tiv, ett slags åter­se­en­de där bi­len upp­täcks på nytt och pej­las in. Man be­trak­tar hel­he­ten och tän­ker in­te på små­sa­ker som ir­ri­te­rat un­der för­ra årets sä­song, ut­an bör­jar om på ny ku­la. Vå­ren är hop­pets och till­för­sik­tens års­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.