TOR­RA FAKTA SOM LI­VAR UPP

Bil­ka­len­dern 1957

USA-Klassiker - - Doktorn Ordinerar - FIL. DR OLLE WIL­SON

Uppsa­las bil­be­stånd 1957 var en bro­kig bland­ning av mär­ken. Folk­hems­bi­lar­na ha­de rul­lat in i sta­den och i Bil­ka­len­dern myll­ra­de det av Vol­vo, Saab och Volks­wa­gen på si­dor­na. Nå­got man slås av är hur tal­rikt de ame­ri­kans­ka bi­lar­na finns re­pre­sen­te­ra­de. Och att al­la bi­lä­ga­re stod or­dent­ligt an­giv­na med sin ti­tel. Det in­leds med re­gi­stre­rings­num­mer C1 till lands­höv­ding­ens Chrys­ler -56 och slu­tar med C29043 – flyg- tek­ni­kern L West­mans spril­lans nya Saab 1958. Slump­vis rå­kar si­dan 163 fal­la upp och där lan­dar blic­ken på ra­den med en Hud­son från 1938, ägd av bil­re­pa­ra­tö­ren G Tap­per i Grill­by. Gju­te­ri­ar­be­ta­ren J E Ham­mar­berg i Vatt­hol­ma rattade en Ford från 1939 och han­dels­re­san­de R Fri­berg su­sa­de fram i en Buick -47.

Allt är torrt och sak­ligt re­do­vi­sat med te­le­fon­ka­ta­logs­plut­tig stil. Inga bil­der men med fan­ta­sin till hjälp kan man må­la upp hur det kan ha sett ut när bi­lar­na var i far­ten i C län för snart 60 år se­dan. Var­je bil rym­mer sin be­rät­tel­se. Slak­ta­rens Ford fem­tio­fem­ma får nå­got dra­ma­tiskt över sig me­dan hem­man­sä­ga­rens Chrys­ler 1946 för­med­lar en pom­pös klang. Flott­nings­ar­be­ta­re Ols­sons Kai­ser i Mar­ma an­das ett stil­la lugn. Märk­ligt hur så nyk­tert pre­sen­te­ra­de upp­gif­ter kan be­vi­sa att bi­lar har själ.

”Var­je bil rym­mer sin be­rät­tel­se.”

Bil­ka­len­dern fanns från 1950-1963 och var en för­teck­ning över re­gi­stre­ra­de bi­lar i Sve­ri­ge. Den gavs ut läns­vis och C täck­te in Uppsa­la­re­gi­o­nen. Läns­bok­sta­ven angavs ock­så på bi­lens re­gi­stre­rings­skylt så att man kun­de se var bi­len hör­de hem­ma. Det­ta upp­hör­de 1973 när nya skyl­tar togs i bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.