jeep che­ro­kee

Jeep Che­ro­kee ge­ne­ra­tion XJ sat­te en ny stan­dard när den kom 1984. 17 år se­na­re ha­de 2,3 mil­jo­ner ex­em­plar till­ver­kats. Snyg­gast var den de förs­ta åren, som i den här bro­schy­ren från 1985.

USA-Klassiker - - Sidan 1 - TEXT: FRED­RIK NYBLAD

Pap­pers­kva­li­tén är värdig den lil­la lyx­bils­till­ver­ka­ren med den sto­ra ky­lar­pryd­na­den från Eng­land. Tryc­ket med par­ti­ell lack­ning li­kaså. Men bakom bro­schy­ren står en bil­kon­cern som ba­ra någ­ra år ti­di­ga­re va­rit en hårs­mån från att bli bank­rutt. AMC och dot­ter­fö­re­ta­get Jeep räd­da­des ge­nom att Re­nault köp­te in sig och till­för­de livsnöd­vän­digt ka­pi­tal. Peng­ar­na an­vän­des bland an­nat till Jeeps förs­ta helt nya bil på över tju­go år. En del eu­ro­pe­iskt tän­kan­de ver­kar ock­så ha förts in Che­ro­kee. Ge­ne­ra­tion XJ ha­de skru­var i mil­li­me­ter, in­te i tum.

Fram­förallt var den många in­ches kor­ta­re och även sma­la­re än fö­re­gång­a­ren Che­ro­kee/Wa­go­ne­er SJ som nu fort­sat­te un­der nam­net Grand Wa­go­ne­er. Att ut­veck­lings­ar­be­tet med XJ sat­te igång 1978 sat­te si­na spår i yt­ter­måt­ten. Det var året då den and­ra ol­jekri­sen drab­ba­de USA. Che­ro­kee skul­le där­för bli så lätt som möj­ligt. De­tal­jer som bak­luc­kan och pa­ne­len ovan­för gril­len var i glas­fi­ber, att des­sa rostut­sat­ta stäl­len där­med ock­så blev per­ma­nent rost­skyd­da­de var för­stås ock­så bra.

Till skill­nad mot fö­re­gång­a­ren ha­de XJ själv­bä­ran­de ka­ross och den med ame­ri­kans­ka mått nät­ta stor­le­ken i kom­bi­na­tion med en fem­dör­rars­ka­ross gav en ome­del­bar fram­gång. Då­ti­da kon­kur­ren­ter som Ford Bron­co II och Chev­ro­let Bla­zer fanns ba­ra med tre

dör­rar. ”Årets 4x4!” ut­ro­pa­des Che­ro­kee till av in­te mind­re än tre off ro­ad-tid­ning­ar i USA när mo­del­len pre­sen­te­rats 1984.

För den som vil­le ha en så lyx­ig kom­pakt SUV som möj­ligt fanns sys­ter­mo­del­len Wa­go­ne­er Li­mi­ted som ha­de elektro­niskt styr­da fram­sto­lar och trä­i­mi­ti­a­tion på ka­ros­si­dor­na. Krom var fort­fa­ran­de ett vik­tigt at­tri­but på de­tal­jer som stöt­fång­a­re, dörr­hand­tag och back­speg­lar. Kör­de man Wa­go­ne­er var sma­la vi­ta däck­si­dor en gi­ven kom­po­nent, men för den möj­li­gen yng­re och spor­ti­ga­re kö­pa­ren fanns tre­dör­rars Che­ro­kee Chi­ef med mo­dell­nam­net i de­kaltejp längst ner på ka­ros­sen och tuf­fa däck med text i vitt. Fram till 1990 fanns tre­dör­rars­ver­sio­nen kvar.

Per­so­ner­na på bild i bro­schy­ren för 1985 års Che­ro­kee och Wa­go­ne­er ver­kar be­fin­na sig i en kon­stant sen lör­dags­ef­ter­mid­dag. Möj­li­gen har so­len bör­jat gå ner på ett par bil­der. Bil­der­na vi­sar män och kvin­nor med en aktiv fri­tid. De ver­kar ha det rik­tigt trev­ligt när de cam­par och åker sla­lom, ja till och med när de stor­hand­lar. Gi­vet­vis finns ock­så en bild på en Che­ro­kee som drar en Airstream-hus­vagn. Men vil­le man dra så tungt så kräv­des det då star­kas­te mo­to­ral­ter­na­ti­vet: en 2,8 li­ter stor V6.

Idag finns det fö­re­trä­da­re för bil­till­ver­ka­re som skry­ter över att inga bil­der ta­gits ute i verkligheten ut­an ska­pats i da­tor. Vrid kloc­kan 30 år till­baks och kon­sta­te­ra rakt av att det var bätt­re förr. Hant­verks­skick­lig­he-

ten hos fo­to­gra­fen och re­tu­schö­ren som gjort bil­der­na till den här bro­schy­ren är im­po­ne­ran­de. Trots ett be­grän­sat skym­nings­ljus är bil­der­na kri­stall­skar­pa. Att det hand­lar om fyr­hjuls­driv­na bi­lar skul­le sy­nas med ex­akt la­gom hjulspinn på al­la hju­len.

Che­ro­kee XJ blev en världs­suc­cé som ovan­ligt nog för en ame­ri­kansk bil fanns i hö­ger­styrd ver­sion. Till­verk­ning­en i To­le­do, Ohio slu­ta­de år 2001 men fort­sat­te i Ki­na. Jeep var en pi­on­jär i det som idag är värl­dens störs­ta bil­mark­nad. Re­dan 1985 star­ta­de till­verk­ning­en av Beijing Jeep.

Fö­re­gång­a­ren Grand Wa­go­ne­er har idag sam­lar­sta­tus i USA och det är nog ba­ra en tids­frå­ga in­nan XJ-ge­ne­ra­tio­nen lyfts upp till sam­ma ni­vå. Det går att boc­ka av många kän­ne­tec­ken för att Che­ro­kee XJ är en rik­tig klas­si­ker. Den var ti­digt ute i sitt seg­ment och till­ver­ka­des un­der en lång pe­ri­od. Den över­lev­de sin tänk­ta er­sät­ta­re Grand Che­ro­kee som hann by­ta ka­ross in­nan till­verk- ning­en av XJ upp­hör­de i USA. Att ef­ter­föl­ja­re som Che­ro­kee KK klart in­spi­re­rats av XJ:s ra­ka, tyd­li­ga for­mer är ock­så ett be­vis för dess stor­het.

Che­ro­kee XJ från 1990-ta­let har of­ta stöt­fång­a­re i ka­ross­fär­gen och 1997 ge­nom­gick mo­del­len en stör­re fa­ce­lift där fron­ten och bak­luc­kan run­da­des till så gott det gick. Men är det in­te så här den bor­de kom­mas ihåg? Med krom, vi­ta däck­si­dor och ka­ros­spa­ne­ler ri­ta­de med lin­jal.

Ame­ri­kans­ka bi­lar som de var tänk­ta att se ut. El­ler se ut att kun­na an­vän­das till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.