Pro­jekt som flög vil­se

USA-Klassiker - - Panorama - Olle wil­son

Air Car från flyg­kon­cer­nen Cur­tis Wright var ett för­sök på ful­las­te all­var som gav upp­hov till en högst un­der­hål­lan­de pro­dukt. Den svä­van­de bi­len drevs av två väl­di­ga fläk­tar, en fram och en bak, som höll far­kos­ten i gång en bit över jor­dens yta. Med spjäll­för­sed­da öpp­ning­ar på eki­pa­gets si­dor kun­de luft por­tio­ne­ras ut i la­gom do­ser för att sty­ra åt oli­ka håll. Det ame­ri­kans­ka för­sva­ret var in­vol­ve­rat i det svind­lan­de pro­jek­tet och såg en po­ten­ti­al i for­do­nens för­må­ga att ta sig fram över väg­löst land. Den svä­van­de bi­len vi­sa­de sig dock bli allt­för stor och klum­pig, men In­nan luf­ten gick ur pre­sen­te­ra­de Cur­tis Wright en ci­vil ver­sion som skul­le at­tra­he­ra all­män­he­ten. På vy­kor­tet svä­var ”The Bee” i ett svart tom­rum som på nå­got vis sym­bo­li­se­rar det enk­la för­hål­lan­det att en bil sak­nar me­ning ut­an va­re sig hjul el­ler väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.