Konst­be­drä­ge­ri på skoj

USA-Klassiker - - Panorama - Olle Wil­son

Blan­ka de­tal­jer på en bil hand­lar in­te ba­ra om puts. Det har konst­nä­ren Roland Sa­hr­ling vi­sat i sitt må­le­ri. Nå­got som blän­ker in­ne­bär helt en­kelt att om­giv­ning­en åter­speglas. Vad vi upp­fat­tar som ”krom” är egent­li­gen land­ska­pet som re­flek­te­ras i den spe­gel­blan­ka ytan. Vår för­må­ga att över­sät­ta det som ögat re­gi­stre­rar till me­nings­full in­for­ma­tion lu­rar oss att ba­ra se ytan som ”krom”. Konst­nä­rer har i år­hund­ra­den lekt med det­ta fe­no­men för att ska­pa il­lu­sio­ner av verkligheten. Den som går nä­ra en så­dan bild kan upp­le­va det märk­li­ga ögon­blick när det vi in­bil­lar oss att se om­vand­las till pen­sel­streck och må­lar­duk. ”Jag må­lar ba­ra det man fak­tiskt ser”, kon­sta­te­rar Roland Sa­hr­ling öd­mjukt men sam­ti­digt un­der­fun­digt. För tit­tar man no­ga på hans mål­ning­ar av bi­lar syns ex­akt åter­giv­na de­tal­jer som egent­li­gen är små bil­der i bil­den. Den blan­ka luft­re­na­ren på en Har­ley Da­vid­son åter­ger en gräs­mat­ta och en trot­to­ar. En stänk­skärm, vil­ken vid förs­ta an­blick ba­ra upp­fat­tas som po­le­rad, speg­lar en an­nan bil som står en bit bort. Ett när­ma­re stu­di­um av en för­kro­mad strål­kas­tar­lyk­ta vi­sar sig åter­ge ett skogs­bryn upp och ner. Sa­hr­ling ställ­de ut si­na mål­ning­ar på Gal­le­ri Eng­le­son i Stock­holm un­der aprill 2015 och han har ti­di­ga­re bland an­nat haft ut­ställ­ning­ar i USA. Se fler av hans be­dräg­li­ga bil­der på www.ro­land­sa­hr­ling.se

”Jag må­lar ba­ra det man fak­tiskt ser”, kon­sta­te­rar Roland Sa­hr­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.