Min ame­ri­kans­ka kopp te

Ford Cor­sa­ir från 1966 är ame­ri­kansk design för­pac­kad i en li­ten eng­elsk bil. Men det bäs­ta med bi­len är upp­le­vel­sen, lju­det, dof­ten och att den är min.

USA-Klassiker - - Gunilla Deluxe -

Vac­ker, spor­tig och sä­ker fa­mil­je­bil.” Så lan­se­ra­des Cor­sa­i­ren i Sve­ri­ge på 1960-ta­let. Känns det in­te väl­digt svenskt? En­ligt köns­rol­ler­nas al­la regler så vil­le frun ha en sä­ker fa­mil­je­bil och man­nen vill ha en ame­ri­kansk sport­bil, kom­pro­mis­sen blir en eng­elsk Ford och bå­da blir miss­nöj­da.

Det känns som en del sa­ker in­te var så no­ga då rat­ten pla­ce­ra­des på väns­ter si­da för den svens­ka mark­na­den. Tänd­nings­lå­set ham­na­de långt ner till väns­ter om rat­ten me­dan cho­ken fick sit­ta på pas­sa­ge­rar- si­dan, det­ta ha­de in­te va­rit nå­got stör­re pro­blem om det in­te va­rit för att cho­ken väg­rar att hål­la sig ut­dra­gen ut­an åker in av sig själv om man in­te hål­ler i den. När jag sit­ter där på tvä­ren med en hand på cho­ken och den and­ra på tänd­nings­lå­set så känns det gans­ka avigt, men så fort jag vri­der om nyc­keln och den hal­va V-åt­tan mull­rar igång för­svin­ner den käns­lan. Den för­syn­ta eng­els­man­nens ego tar plöts­ligt li­ka myc­ket plats som det ame­ri­kans­ka jakt­flyg­plan från 1942 som den de­lar namn med.

Broms­ser­vo och sä­ker­hets­bäl- ten är så­dant som till­ta­lar mig 45 år se­na­re, men kör­upp­le­vel­sen är in­te så för­tro­en­de­in­gi­van­de. Väg­håll­ning­en le­ver in­te upp till det spor­ti­ga ut­se­en­det så det gäl­ler att va­ra på sin vakt när For­dens oför­ut­säg­ba­ra han­te­ring av kur­vor och gupp får be­stäm­ma. Det upp­fat­tar jag som ett sund­hets­tec­ken. Att Cor­sa­i­ren skul­le va­ra en sva­jig ko­pia av en Ford Thun­der­bird är ba­ra prat. Jag ser den som en li­ten Ford kryd­dad med en frisk ny­pa en­kelsk hu­mor.

Ett USA som tid­ning­en Al­lers pre­sen­te­ra­de det 1946. På om­slags­bil­den ser vi ak­ter­pro­pel­lern på en Douglas DC-8. ”Pla­nets lux­u­ö­sa in­red­ning, dess kom­fort, snabb­het och tek­nis­ka ut­rust­ning står på top­pen av vad den ame­ri­kans­ka fly­gin­du­strin i dag kan fram- bringa.” När svens­ka hem­ma­fru­ar fått lä­ra sig allt om ame­ri­kansk fly­gin­du­stri kan vi som van­ligt blädd­ra vi­da­re och upp­ly­sas om vil­ken tand­kräm, tvål och hudcre­me vi bör an­vän­da för att få ett lyck­ligt liv. Allt det­ta på 47 si­dor med in­slag av blek­nad färg!

AN FORSM A GUNILL

Ford Thun­der­bird 1962 och Ford Cor­sa­ir 1966. De slå­en­de lik­he­ter­na i de­sig­nen har gett Cor­sa­i­ren ök­nam­net ”fat­tig­mans Thun­der­bird”.Många miss­tar min bil för en Tau­nus. När jag be­rät­tar att det är en Cor­sa­ir, att den är eng­elsk och att Tau­nu­sen är tysk, vid­hål­ler de fles­ta att det näs­tan är sam­ma bil än­då. Det tycks ibland va­ra väl­digt vik­tigt att kom­men­te­ra hur vis­sa bi­lar lik­nar and­ra. Jag tyc­ker att det är ro­li­ga­re att pra­ta om hur bi­lar fak­tiskt ser ut än att gå fram till en Vol­vo PV-äga­re och upp­ly­sa om att den ser ut som en li­ten ko­pia av en ame­ri­kansk ford -46.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.