$ 2 117 500

USA-Klassiker - - X-ray | Shelby Cobra -

Pri­set som chas­si­num­mer CSX3045 sål­des för vid RM Auc­tions auk­tion på Ame­lia Is­land 14 mars 2015. Bi­len är en väl­digt säll­synt 427 S/C Se­mi Com­pe­ti­tion med ame­ri­kansk täv­lings­hi­sto­ria. Re­stau­re­rad och mång­fal­digt belönad vid ut­ställ­ning­ar med en­dast 18 000 mi­les på mä­ta­ren. Prislapp på dry­ga 17 mil­jo­ner kro­nor gör nog bi­len svår att an­vän­da dag­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.