Finns Buic­ken kvar?

USA-Klassiker - - Dokument - OLLE WIL­SON

Imars 1963 skro­tan­mäl­des Buic­ken av Hö­gå­sens bil­de­mon­te­ring ut­an­för Karlsko­ga. Bilskro­ten finns kvar än idag och vi ring­er dit för att hö­ra om de kän­ner till en grön Buick från 1953. Den som sva­rar upp­ger till vår för­vå­ning att bi­len möj­li­gen kan fin­nas kvar men han ska un­der­sö­ka och åter­kom­ma. Ef­ter långa mi­nu­ter av spänd vän­tan ring­er han upp och med­de­lar att det ty­värr in­te finns nå­gon Buick men vi är väl­kom­na att kom­ma och tit­ta i lag­ret med gam­la de­lar där det kan fin­nas res­ter av bi­len.

När vi åker dit en dag i bör­jan av maj ser bilskro­ten lo­van­de ut. Den lig­ger li­te av­si­des i när­he­ten av en gård och om­ges av tät gran­skog. För­ut­sätt­ning­ar­na för att nå­got ska ha glömts i nå­gon vrå är go­da. Skro­ten är la­gom stö­kig med en triv­sam bland­ning av gam­malt och nytt. I ett hörn har någ­ra sex­tio­tals­bi­lar spa­rats, bland an­nat Vol­vo PV och Saab, men ock­så en ovan­lig Ford Tau­nus sta­tions­vagn.

En av de an­ställ­da tar oss med till en gam­mal la­ger­bygg­nad och en knar­ran­de trap­pa le­der upp till ett vinds­ut­rym­me. När vi vant oss vid det skum­ma lju­set tre­var vi oss fram i tyst för­vän­tan och sö­ker av al­la hyl­lor. Här finns in­te någ­ra sor­te­ra­de gre­jor med da­taut­skriv­na lap­par på ut­an allt är ut­spritt hur som helst. Det känns hopp­fullt. Spän­ning­en sjun­ker dock när vi no­te­rar att det mest är eu­ro­pe­is­ka de­lar och all plåt är av kan­tigt slag. Inga run­da fem­ti­o­tals­for­mer skym­tar bland skär­mar­na och ing­et ame­ri­kanskt dy­ker upp för­u­tom ett gäng ”dog dish” nav­kaps­lar till Chev­ro­let från 1980-ta­let. Vi tar ett varv ute på skrot­går­den för att un­der­sö­ka om nå­got döl­jer sig vid skogs­kan­ten men om­rå­det är strikt av­grän­sat med ett högt stän­sel. Gra­nar­na ut­an­för är så na­tur­li­ga de kan bli och un­der mos­san döl­jer sig ba­ra sten­bum­ling­ar. Smått be­svik­na lom­mar vi iväg där­i­från och det en­da vi har med oss hem är det högst på­tag­li­ga fak­tum att Buic­ken in­te finns här.

Hyl­lor­na hos Hö­gå­sens bil­de­mon­te­ring ser lo­van­de ut. Kan det fin­nas någ­ra spår av Ro­lands Buick bland de spa­ra­de de­lar­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.