SPÅ­RA DIN BILS HIST ORIA

USA-Klassiker - - Dokument -

En­ligt den svens­ka of­fent­lig­hets­prin­ci­pen har vem som helst rätt att få se do­ku­ment som myn­dig­he­ter­na har. Det gäl­ler ock­så bil­re­gist­ret. Men upp­gif­ter om äld­re for­don finns in­te ba­ra hos bil­re­gist­ret, för att få en kom­plett bild mås­te du sö­ka dig vi­da­re via and­ra sök­vä­gar. Gam­la läns­vi­sa bil­re­gist­ren fram till 1972

Fram till 1972 var det läns­sty­rel­ser­na i re­spek­ti­ve län som an­sva­ra­de för bil­re­gist­ret och den som flyt­ta­de från ett län till ett an­nat fick re­gi­stre­ra om bi­len. En del läns­sty­rel­ser har kvar de gam­la bil­re­gis­ter­kor­ten i si­na arkiv och kan ta fram dem åt dig men många har över­läm­nat dem till land­sar­kiv. Om du an­vän­der dig av Rik­sar­ki­vets hem­si­da www. rik­sar­ki­vet.se/for­dons­re­gis­ter kom­mer du au­to­ma­tiskt till rätt stäl­le. Kost­na­den per ko­pia är 4 kro­nor. Svars­ti­den va­ri­e­rar från någ­ra tim­mar till en vec­ka.

Nya cen­tra­la bil­re­gist­ret 1972->

Det nya för he­la lan­det gil­ti­ga bil­re­gist­ret typ ABC 123 in­för­des 1972 och al­la bi­lar med läns­bok­stav fick suc­ces­sivt nya nummer. Ar­kiv­hand­ling­ar­na finns på två stäl­len:

1. 1972-1994

Hand­ling­ar från des­sa år finns på mik­ro­film hos Rik­sar­ki­vet. Du be­stäl­ler ut­drag hos www.sok. rik­sar­ki­vet.se/for­don­sar­kiv och får en lis­ta på vad som finns. Det är of­ta tek­nis­ka da­ta och alltid al­la an­mäl­ning­ar till bil­re­gist­ret men det går in­te att lä­sa på nä­tet. Ko­pi­or är dy­ra­re än hos van­li­ga myn­dig­he­ter och kos­tar 10 kr styck. De skic­kas snabbt till dig med post när du har be­ta­lat. På det sät­tet får du re­da på al­la äg­ar­by­ten och myc­ket an­nat. Om bi­len är äld­re än 1972 får man ve­ta dess se­nas­te läns­bok­stavs­num­mer (t ex A54548) så att man kan nys­ta sig bak­åt hos läns­sty­rel­ser­na.

2. 1995 till nu­tid

Med sök­tjäns­ten ”Frå­ga på an­nat for­don” på Trans­port­sty­rel­sens hem­si­da får du gra­tis al­la re­gis­ter­upp­gif­ter ut­om namn på äga­re som är fy­sis­ka per­so­ner. Det tillå­ter in­te per­son­upp­giftsla­gen. Det går att få upp­gift om de tre se­nas­te ägar­na på fax el­ler sms. Vill man ha namn på fler ti­di­ga­re äga­re får man be­gä­ra att få dem per post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.