Prädd och ka­ta­ly­sa­tor

USA-Klassiker - - Amerikabrev - Jan-Eric Con­rads­son, Tul­linge Med vän­lig häls­ning

Hej! Bör­jar med att tac­ka för nummer 1 i och som jag hop­pas en lång rad trev­li­ga och in­tres­san­ta tid­ning­ar att se fram emot. Du ef­ter­frå­ga­de vad vi lä­sa­re vil­le se/lä­sa om i tid­ning­en framö­ver och jag vet en sak som kanske kan in­tres­se­ra fler lä­sa­re. Jag är i al­la fall ny­fi­ken på det. Om jag im­por­te­rar en gam­mal bil (från 50-60-ta­let) från t.ex USA så mås­te ju den re­gi­stre­rings­be­sik­ti­gas och då an­tar jag att man mä­ter upp av­gas­ut­släp­pen för att fast­stäl­la mäng­den kol­di­ox­id den läm­nar per kilo­me­ter. Där­för vo­re det kul att få re­da på, i fall jag mon­te­rar en ka­ta­ly­sa­tor på bi­len in­nan den tas in i re­gist­ret, om det­ta på­ver­kar min fram­ti­da bilskatt. Björn Gillberg, den gam­la mil­jö­käm­pen, som en gång tvät­ta­de skjor­tor med gräd­der­sätt­ning­en Prädd, ha­de ju satt en ka­ta­ly­sa­tor på sin gam­la Che­va och påstod sig där­med ha halverat ut­släp­pen från den. Svar: Hej Jan-Eric! Tack för po­si­tiv re­spons. När det gäl­ler ef­ter­mon­te­ring av ka­ta­ly­sa­tor på en för­gasar­mo­tor kan det bli knepigt ef­tersom ka­ta­ly­sa­torn in­te mår bra av ofull­stän­dig för­brän­ning av ben­sin. Ka­ta­ly­sa­torn kan där­för på kort tid slu­ta fun­ge­ra. En ka­ta­ly­sa­tor fun­ge­rar op­ti­malt när luft och bräns­le blan­das i det ide­a­la för­hål­lan­det 14,7 och 1. Ett mo­dernt bräns­le­in­sprut­nings sy­stem med lamb­da­sond re­gle­rar bräns­le­bland­ning­en så att den lig­ger på det­ta så kal­la­de sto­ichio met­ris­ka för­hål­lan­de och då hål­ler ka­ta­ly­sa­torn länge. När det gäl­ler äld­re bi­lar så är de re­dan skat­te­be­fri­a­de när de bli­vit 30 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.