Olds mo­bi­led röm­mar

USA-Klassiker - - Amerikabrev - Ulf Lin­dén, Pi­teå

Hej! Läs­te för­ra num­rets Ex­pe­di­tion med en Oldsmo­bi­le Cut­lass. 1964 Oldsmo­bi­le var min förs­ta USA-bils­dröm för 42 år se­dan (då som fat­tig 18-åring) den var ljus­gul med svart vi­nyl­tak och svart in­red­ning men vad hjälp­te det när man in­te ha­de råd. Nå­ja, det blev så små­ning­om en Mustang ett par år se­na­re och där­ef­ter många and­ra lik­nan­de bi­lar, dock ty­värr ald­rig nå­gon Oldsmo­bi­le! Frå­gan är - bor­de jag för­verk­li­ga dröm­men i dag? Skul­le jag bli lyck­lig el­ler be­svi­ken? Svar: Det bru­kar nog va­ra säm­re för­ut­sätt­ning­ar att kö­pa en ung­doms­bil man re­dan ägt. Ris­ken finns att man minns bi­len som mer fan­tas­tisk än den egent­li­gen var och dröm­men går i kras. Men i det här lä­get är det helt öp­pet för nya in­tryck. Klart du ska slå till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.