DOLD OAS AV TID OCH BE­TONG

Hans Jo­hans­son flyd­de stor­s­tan på 1970-ta­let för att slip­pa jäkt och träng­sel. Men han har all­tid sak­nat ga­tor­na där han lek­te som barn. Där­för har han byggt sig en egen li­ten stads­värld på tom­ten.

USA-Klassiker - - Sidan 1 - Text & fo­to: ol­le wil­son

IHall­sta­viks ut­kant har Hans Jo­hans­son fun­nit frid. Näs­tan på lan­det. Men det är in­te läng­tan till fri­lufts­liv som loc­kat ho­nom hit. – Jag av­skyr le­ra och geg­ga, tac­ka vet jag be­tong, sä­ger han med föt­ter­na sta­digt pla­ce­ra­de på sin ce­men­te­ra­de vil­la­tomt. – Det ska va­ra prak­tiskt att spo­la av. Men visst upp­skat­tar jag att na­tu­ren finns där, til�läg­ger han med en för­lå­tan­de gest mot skogs­bry­net. Kanske är det upp­väx­ten i Va­sas­tan i Stock­holm som satt si­na spår. Ovan­för pas­se­rar ett flyg­plan. – Sä­kert på väg till New York från Helsing­fors, fun­de­rar Hans och blic­kar tank­fullt på ma­ski­nen som drar krit­streck på en klar­blå him­mel.

Hans Jo­hans­son är född på 1940-ta­let och lik­som många ur den ge­ne­ra­tio­nen fick han en lad­dad re­la­tion till USA. Fast till skill­nad från dem som syn­tes på bar­ri­ka­der­na blev han po­si­tivt in­ställd. Ame­ri­ka var lan­det som in­ne­bar ”ingen­ting-är-omöj­ligt”. Och som

Hans Jo­hans­son fi­lo­so­fe­rar på fot­ste­get till en Hud­son Pick­up 1946.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.