På svens­ka

USA-Klassiker - - Panorama - Gu­nil­la Forsm an

Ame­ri­kan Car Show i Norr­täl­je an­ord­nas se­dan 1977 av den lo­ka­la mo­tor­klub­ben Yan­kee Ranch. Se­dan 1986 har ut­ställ­ning­en ta­git plats i So­ci­e­tets­par­ken in­till ham­nen, en vac­ker park som för­stär­ker den fa­mil­jä­ra käns­lan på träf­fen. Det här är ett till­fäl­le att i lugn och ro nju­ta av bi­lar­na, men även att roc­ka loss till nå­got av ban­den som spe­lar un­der da­gen. I år bjöds det på musik av John Lind­berg Trio, TT Gra­ce, Dr Krall och Co­ver Crew band. Man­nen på bil­den an­vän­der sin Vol­vo på ame­ri­kanskt vis och har som många and­ra ställt upp sitt hop­fäll­ba­ra bord och du­kat för fi­ka. Sto­lar är över­flö­digt när man kör kom­bi, men en pe­lar­gon ska­dar det in­te att ha i sin ut­rust­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.