Pres­sad sit ua­ti on

USA-Klassiker - - Panorama - OL­LE WIL­SON

Flint, Michi­gan, 1958. En spril­lans ny Buick ser ut att få ett kort liv. Vis­ser­li­gen är det den li­te enkla­re mo­del­len Spe­ci­al, ing­en Li­mi­ted. Det ser man på bak­skär­mens ra­ket­for­ma­de fält. Man­nen som pe­kar upp­åt ser ut att sä­ga ”Okey, let´s do it!” Och med ett sko­nings­löst gnis­sel bör­jar en de­struk­tiv pro­cess. Ko­los­sen är 15 me­ter hög och har som upp­gift att pres­sa mo­tor­hu­var, tryc­ket som den kan le­ve­re­ra är 350 ton vil­ket i ett nafs skul­le för­vand­la Buic­ken till fo­lie­pap­per.

Allt har ar­ran­ge­rats för att vi­sa fa­bri­kens musk­ler och Buic­ken har par­ke­rats för en PR-bild. 1958 var ock­så ett år då Buicks mo­del­ler väx­te or­dent­ligt så de sto­ra ma­ski­ner­na var nöd­vän­di­ga för pro­duk­tio­nen. Det här var ett år då Buicks största mo­dell Li­mi­ted till och med var läng­re än Ca­dil­lac, 227 tum lång, allt­så över 5,76 me­ter.

241 908 mo­tor­hu­var pres­sa­des fram i ma­ski­nen om vi ut­går från det an­tal bi­lar som sål­des det­ta år. Se­dan blev det nya for­mer som skul­le ban­kas fram i den sto­ra fa­bri­ken i Flint.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.