KRIMINE LL MU­STANG

USA-Klassiker - - Amerikabrev Expedition - Jör­gen Brännström SKEL­L­EF­TEÅ Ol­le Wil­son

Hej! Tack för en bra tid­ning! Vis­sa and­ra tid­ning­ar spe­ci­a­li­se­ra­de på USA-bi­lar ten­de­rar ju att bli mer av livsstils­ma­ga­sin så visst är det bra att det kom­mer in en ny ak­tör i USA-bils­gen­ren.

Skri­ver med an­led­ning av en re­por­ta­geidé. Ni kom­mer sä­kert ihåg Norr­malm­storgs­dra­mat i au­gusti 1973 med rå­na­ren Jan­ne Ohls­son, bank­per­so­na­len samt den kän­de brotts­ling­en Clark Olofs­son. Rå­nar­na be­gär­de att en snabb bil skul­le stäl­las till för­fo­gan­de. Det var ju en Ford Mu­stang av 1971-års mo­dell och på bil­der syns det att den ha­de reg. num­ret AMP 083. En­ligt fax­ut­drag från Trans­port­sty­rel­sen finns bi­len här i mitt hem­län Väs­ter­bot­ten och har tyd­li­gen va­rit av­ställd se­dan 1987.

Det skul­le va­ra kul med ett re­por­tage om den där bi­len som ju fö­re­kom i Norr­malm­storgs­dra­mat SVAR: Hej Jör­gen! Tack för din po­si­ti­va re­spons på USA-klas­si­ker. Mustang­en från Norr­malm­storgs­dra­mat bor­de vi na­tur­ligt­vis föl­ja upp och skri­va om i ma­ga­si­net. Bi­lar med be­rät­tel­ser är just vad vi vill upp­märk­sam­ma i vå­ra ar­tik­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.