SVENSKT SKOGS­VRAK RADDAS

Fo­tot som sent en kväll up­pen­ba­ra­de sig i den di­gi­ta­li­se­ra­de um­gäng­eskret­sen var en bild som egent­li­gen in­te skul­le kun­nat tas. Möj­ligt­vis i USA men in­te här hem­ma i Sve­ri­ge. En Chev­ro­let 1957 Sport Se­dan, allt­så en fy­ra­dör­rars hard­top, ned­sjun­ken i den s

USA-Klassiker - - Sidan 1 - Text: Lars Jul­le Olofs­son Fo­to: Lars Jul­le Olofs­son, Kå­re Tor­fjäll, Emil Bru­ce

Visst står det många sorg­li­ga lik på går­dar runt om i lan­det. Oplar, nå­gon Ama­zon, Vol­vo 740, bort­ros­ta­de ja­pans­ka små­bi­lar i mängd. Men USA-bi­lar som läm­nats finns det of­tast en av­sikt med, som pro­jekt el­ler do­na­tor. Ibland spa­ra­de som arv för näs­ta ge­ne­ra­tion bil­bur­na som ska rul­la ut bland fes­ter och till folk­par­ker.

Vad var histo­ri­en bakom den­na Che­va, var fanns sva­ren och var stod bi­len?

Mas­sor av frå­gor kräv­de si­na svar och Emil, min cy­ber­vän se­dan drygt två år, satt nu on­li­ne och vän­tan­de på min re­ak­tion. Det vi­sa­de den lil­la grö­na lam­pan längst upp i chattses­sio­nens föns­ter och jag läs­te Emils kor­ta me­ning un­der den pos­ta­de bil­den ”Kol­la vad jag har fått...”

Tra­fi­ken på chat­ten ha­de stund­tals va­rit stor. Emil var Jeep­fan­tast med ett an­tal Wil­ly­sar i sitt ga­rage. Vi fann varand­ra på Fa­ce­book ge­nom det ge­men­sam­ma in­tres­set för Wil­lys Jeep. Emil var en vän som så många and­ra nu­för­ti­den där man knappt sett män­ni­skan på bild el­ler än­nu mind­re träf­fat på rik­tigt.

Trots den ibland mi­ni­ma­la in­for­ma­tio­nen om mi­na di­gi­ta­la vän­ner så kan jag många gång­er ta­la om vil­ka for­don som står i de­ras ga­rage. Vil­ken ut­väx­ling de an­vän­der i ba­kax­eln el­ler trim un­der hu­ven. Vil­ken sorts förs­ta bil de­ras pap­por kör­de runt i el­ler Märklin­tå­gets al­la de­lar i den se­dan många år bort­ställ­da kar­tong­en på vin­den. Emil viss­te på sam­ma sätt hur svag jag är för skogs­vrak och hur många hund­ra­tals bil­der jag postat upp på nä­tet från mi­na skogs­vrak­sex­kur­sio­ner. Så nog kun­de han räk­na ut att jag skul­le gå igång på bil­den.

Chev­ro­let 1957, en av tre år­gång­ar 1955- 57 vil­ka är kän­da värl­den över som Clas­sic Che­vys, sål­des i mängd även här i Sve­ri­ge. Många rul­la­de som taxi, di­rek­tions­vag­nar och i öv­rig tjänst där en re­jäl, stor och stryk­tå­lig bil be­höv­des. Det var en bil för fol­ket i USA där des­sa var van­li­ga ut­an­för mång­as hus. Mo­dell­ut­bu­det sträckte sig från enk­las­te 150, ”One-fifty”, of­ta be­ställd i en en­kel grå el­ler svart lac­ke­ring. ”Two-ten” var mer på­kostad och ha­de bland an­nat li­te mer krom. Se­dan fanns lyx­i­gas­te Bel Air ovan på allt. Två­de­la­de lac­ke­ring­ar var högs­ta mo­de, of­ta i pa­stell­fär­ger och se­dan fanns det en lång op­tionlis­ta. Kom­bi­na­tio­ner­na sågs näs­tan oänd­li­ga i frå­ga om in­te­ri­ö­rer, färg och ut­rust­ning. He­la 50-ta­let var när­mast en or­gie i färg och mo­der­ni­tet med en väl­digt stark fram­tids­tro och mån­re­sor runt hör­net. Nya ka­ross­mo­del­ler kom var­je år med me­ra krom och allt mer ut­flip­pad de­sign.

För den prak­tis­ke svens­ken föll va­let i

1. Det be­höv­des egent­li­gen ing­en läng­re be­tän­ke­tid. Ett handslag på plats och Lars Olofs­son kun­de till­trä­da som ny äga­re till fem­tio­sju­an. Trots obe­fint­ligt skuff­golv och and­ra sto­ra rost­ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.