Pr is­gui­de: lis­tan me d pri­ser på usa-bi­lar i Sver ige

Lis­tan in­ne­hål­ler bi­lar med pris upp till un­ge­fär 400 000 kr. Vi har valt att av­grän­sa oss dels på grund av ut­rym­mes­brist i tid­ning­en, dels för att prislistan hell­re ska åter­speg­la re­a­lis­tis­ka bi­lar än uni­ka sam­lar­ob­jekt.

USA-Klassiker - - Innehåll - An­ders Svens­son i Na cka Ber­til Ols­son, Kristi­an­stad Im­pe­ri­a­list

Dags­färs­ka pri­ser på USA-bi­lar hjäl­per dig ta rätt be­slut när du kö­per och säl­jer.

Vär­det ba­se­ras på auk­tions­pri­ser och snitt­pri­ser från oli­ka pris­gui­der i USA och Eu­ro­pa. In­for­ma­tion från USA-bils­hand­la­re och vär­de­rings­män på för­säk­rings­bo­lag i Sve­ri­ge har ock­så an­vänts. Pri­set vi ang­er är bi­lar i myc­ket bra bruks­skick. Den verk­li­ge bil­kän­na­ren kanske upp­täc­ker små fel och bris­ter. Mo­tor och väx­ellå­da ska fun­ge­ra klan­der­fritt ut­an miss­ljud el­ler rök. Krom, glas och in­red­ning skall va­ra i myc­ket fint skick och bi­len ska helt en­kelt be­te sig som den gjor­de då den näs­tan var ny – el­his­sar, AC och an­nan ut­rust­ning ska gi­vet­vis fun­ge­ra. Tack för den­na fan­tas­tiskt bra tid­ning som ni har ska­pat! Jag har vän­tat länge på en tid­ning med fokus på just mitt in­tres­se av mo­to­rer och bi­lar, den ame­ri­kans­ka tek­nik­ut­veck­ling­en ge­nom ti­den och hur vi i Sve­ri­ge del­ta­git och på­ver­kats på bå­de gott och ont.

Jag är äga­re av en Ford Mu­stang Mach 1 1971 351 2V matching num­bers. Bi­len har haft en äga­re fö­re mig i Los Ang­e­les. I er pris­gui­de finns Mach 1 av års­mo­dell 1972 och 1973, men in­te 1971, så jag und­rar vad den kan va­ra värd? För­säk­rings­bo­la­gen går ba­ra på vad bi­lar ska säl­jas för i bruks­skick el­ler säm­re så det är bra om ett vär­de kan fast­stäl­las så jag kan ar­gu­men­te­ra för att hö­ja vär­det på den.

svar: Hej An­ders! Kul att du upp­skat­tar vårt ar­be­te med USA-Klas­si­ker. Det är ett nö­je att skri­va des­sa ar­tik­lar, och det blir desto stör­re då lä­sar­na upp­skat­tar tid­ning­en!

I vår pris­gui­de har vi satt en öv­re pris­gräns, dels be­ro­en­de på att vi be­dö­mer an­ta­let sål­da bi­lar i Sve­ri­ge med en prislapp över 400 000 kr som få, dels på att vi vill att prislistan ska åter­speg­la re­la­tivt över­kom­li­ga bi­lar. Och det är här Mach 1 från 1971 fal­ler ur - den är vär­de­rad till mer än så.

Det kan va­ra väl­digt vik­tigt att kon­tak­ta för­säk­rings­bo­la­get och be­kräf­ta vär­de­ring­en av bi­len. Tit­ta gär­na på USA–mark­na­den för pris­bild och du kan även kon­tak­ta en han­dels­kam­ma­re för vär­de­ring i Sve­ri­ge. Tack för den fi­na tid­ning som nu dykt upp på dis­kar­na! Myc­ket trev­lig, fak­tiskt. Den fyl­ler en luc­ka! Jag har där­e­mot tit­tat i Pris­gui­den till USA-bi­lar och sak­nar gi­vet­vis mär­ket Im­pe­ri­al. svar: Hej Ber­til! Tack själv för att du lä­ser och upp­skat­tar vår tid­ning. An­gå­en­de din frå­ga så tog vi oss själ­va i örat och skärp­te till oss. Klart Im­pe­ri­al skall va­ra med! Och så är nu fal­let – åt­minsto­ne för åren 1955-1969 och för vis­sa mo­del­ler.

Hör gär­na av dig med syn­punk­ter på mo­del­ler som du sak­nar el­ler tyc­ker ska bort från lis­tan. Tan­ken är att det­ta ska va­ra ett le­van­de do­ku­ment som upp­da­te­ras i takt med verk­li­ga för­hål­lan­den. Skic­ka e-post till in­dex@usa­klas­si­ker.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.