Och här står du och är su­gen på nå­got rik­tigt kul

Gas­ser­gäng­et rus­ka­de om re­jält när man stal sho­wen på Goodwood re­vi­val. Ur­sin­ni­ga V8:or och cir­kus­dju­ris­ka bi­lar fick publi­ken att jub­la.

USA-Klassiker - - Innehåll - TEXT & FO­TO: CLAES JO­HANS­SON

I så fall re­kom­men­de­rar vi en kraf­tig dos vin­tage drag ra­ce. Var­så­god - en bunt gas­sers.

Ra­cer­ba­nan Goodwood i söd­ra Eng­land har se­dan in­vig­ning­en 1948 fått sin be­skär­da del av mo­tor­ljud. Men när Ke­vin Stre­vett med kom­pi­sar stam­par gaspe­da­len i bot­ten på star­toch mål­ra­kan på årets sto­ra mo­tor­fest Goodwood Re­vi­val är frå­gan om läk­tar­na än­då hål­ler på väl­ta bak­läng­es. In­te ett spår av good be­ha­vi­or. Här hand­lar det om ur­sin­ni­ga cu­bic in­ches, ge­nom­skölj­da, oryt­miskt påtän­da cy­lind­rar som pro­du­ce­rar sko­nings­lö­sa av­gasstö­tar rakt in mage och käns­lo­liv. Någ­ra se­kun­der se­na­re svä­var ett gum­mi­dof­tan­de moln löst och lojt om­kring. Och man står där med tå­rar­na rin­nan­de ner­för kin­der­na och and­ning­en i otakt. Vad hän­de?

Gas­sers kal­las de. Gräs­hop­pe­bi­lar­na med ga­len­mo­to­rer från 1960-ta­let som klas­sa­des ef­ter driv­med­let – gas. Ben­sin. Van­lig han­dels­ben­sin. Det ger ock­så en led­tråd till var des­sa super­no­vor kom ifrån; från natt­li­ga gatra­ce i in­du­stri­om­rå­den och evig­hets­långa rak­sträc­kor. På Goodwood är det ömsom ny­bygg­da bi­lar, ömsom the re­al de­al. Bi­lar som – åt­minsto­ne te­o­re­tiskt – skul­le kun­na fun­ge­ra som gat­bi­lar mel­lan rej­sen.

Den märk­ligt spre­ti­ga sti­len med no­sen i väd­ret bott­nar i grund­läg­gan­de fy­sis­ka prin­ci­per. Slick­sen var un­der dragra­cing­ens barn­dom in­te till­räck­ligt klist­ri­ga att mat­cha mo-

Inga rik­ti­ga ra­ce. Men vrål, gum­mis­prut och ju­bel i tweed­publi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.