Pang pang i ki­os­ken

Väs­ternpoc­ket hör­de till tid­ningski­os­kens flyk­ti­ga läs­ut­bud. En sol­kig värld av hår­da män och kär­va mil­jö­er som nu hål­ler på att för­svin­na. Pre­cis som ki­os­ken.

USA-Klassiker - - Innehåll -

Dok­torn or­di­ne­rar kak­tu­sar, klip­pi­ga berg och lödd­ri­ga häs­tar. Vi snac­kar väs­tern­lit­te­ra­tur.

Det har bli­vit allt svå­ra­re att få tag på väs­tern­böc­ker. Förr ha­de var­je lop­pis en hör­na med Prä­rie­böc­ker­na, Bill och Ben, Mor­gan Ka­ne, She­riff och Mustang­böc­ker­na, men se­dan någ­ra år har det bör­jat bli kne­pigt att få tag i dem. Gen­ren har vis­ser­li­gen länge va­rit på ut­dö­en­de men det enor­ma be­stånd som en gång tryck­tes kun­de i fle­ra de­cen­ni­er le­va vi­da­re på vin­dar och i käl­lar­för­råd, för att se­dan i lång­sam takt dis­tri­bue­ras vi­da­re i en se­kun­där ut­giv­nings­våg när ut­rym­me­na stä­da­des ur.

Fram till ti­digt 1990-tal pro­du­ce­ra­des hyll­kilo­me­ter med väs­tern­böc­ker av för­lag som B. Wahl­ström och Wen­ner­bergs. Det spe­ci­el­la för­hål­lan­det att de en­bart pro­du­ce­ra­des för för­sälj­ning i ki­os­ker och ald­rig nåd­de fram till bok­hand­la­re med­för­de att de han­te­ra­des som se­ri­e­tid­ning­ar och num­re­ra­des kon­ti­nu­er­ligt. Men det fak­tum att de till­ver­ka­des som böc­ker med en rygg gjor­de att de än­då in­te be­trak­ta­des som se­ri­e­tid­ning. Sam­ti­digt kun­de de hel­ler

”Det är kaf­fe som ­ko­kas över eld, ci­gar­ret­ter som rul­las för hand, häs­tar som all­tid hit­tar hem.”

in­te klas­sas som rik­tig bok. Ett till­ta­lan­de ra­di­kalt drag kan skön­jas i det­ta ut­an­för­skap.

Väs­tern­lit­te­ra­tu­rens största till­gång är na­tur­skild­ring­ar­na. Ut­an ett land­skap fun­ge­rar den in­te. Of­tast är de sum­ma­ris­ka och ge­ne­ra­li­se­ran­de men det är nå­got av po­äng­en. Mil­jön finns där som en film­ku­liss för be­rät­tel­sen att ut­spe­la sig i. Det är en mil­jö som to­talt ren­sats på 1900-ta­let. Inga bi­lar, inga as­fal­te­ra­de vägar, ing­en elekt­risk be­lys­ning. Det är kaf­fe som ko­kas över eld, ci­gar­ret­ter som rul­las för hand, häs­tar som all­tid hit­tar hem. Jag bru­kar ock­så roa mig med att för­sö­ka tän­ka bort sam­man­hang­et och en­bart stu­de­ra hur na­tu­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.