Sista KA­PIT LET

USA-Klassiker - - Start - ol­le wil­son

När svens­ken sä­ger ser­vo­styr­ning sä­ger ame­ri­ka­nen po­wer ste­e­ring. Skill­na­den är kanske in­te så stor men ame­ri­kans­ka be­näm­ning­ar har en för­må­ga att lå­ta li­te maf­fi­ga­re. Som om språ­ket i sig rym­mer en vid­gad själv­käns­la.

Ame­ri­kansk kultur är of­ta ut­ma­nan­de och otyglad men säl­lan dryg och ar­ro­gant. Den som per­so­ni­fi­e­rar det här är roll­fi­gu­ren Dan­ny Wil­de i TV-se­ri­en Snob­bar som job­bar. Han är rak och okom­pli­ce­rad, öp­pen och po­si­tiv, char­migt oblyg, men sam­ti­digt li­te yvig och te­a­tra­lisk. Hans mot­sats är den eng­els­ke aris­to­kra­ten Brett Sin­clair som le­digt och obe­svä­rat ele­gant tar sig fram ge­nom till­va­ron.

Bå­da skul­le få li­ka svårt att be­rät­ta för er att USA-klas­si­ker läggs ner. För så är det kä­ra lä­sa­re. Ef­ter fy­ra ge­dig­na vo­ly­mer tving­as vi nu kon­sta­te­ra det­ta.

Brett Sin­clair skul­le ha lin­dat in det i en ele­gant om­skriv­ning med en rad oli­ka för­kla­ring­ar och kanske ha lo­vat att vi sä­kert kom­mer till­ba­ka. Dan­ny Wil­de ha­de drämt nä­ven i bor­det och gor­mat att det är re­na van­vet­tet. Jag väl­jer att sä­ga som det är. Al­la böc­ker har ett slut. De bäs­ta tar slut all­de­les för fort och man läg­ger dem ifrån sig med sak­nad. Men värl­den som ge­stal­tas där finns kvar. På så vis kom­mer be­rät­tel­ser­na i USA­klas­si­ker att le­va vi­da­re. Var­je bil är ett även­tyr där de oli­ka be­stånds­de­lar­na rym­mer hän­del­ser av oli­ka slag. De­sig­nen är for­mad av män­ni­skors dröm­mar, be­slut och vär­de­ring­ar. Buck­lor­na be­rät­tar på sitt för­arg­li­ga sätt att nå­got skett. Var­je si­da i USA-klas­si­ker har den­na nerv.

De fy­ra num­mer som hun­nit gö­ras blir en ro­man på 400 si­dor. Ord och bild som för­med­lar en käns­la av vad USA-bi­lar och ame­ri­kansk kultur hand­lar om. I fy­ra rik­tigt bra ka­pi­tel.

Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.