Fem­ti­o­ta­let fyll er tju­go år

USA-Klassiker - - Panorama | Kultur - Stefan Wulff

Den ri­tu­el­la sam­man­koms­ten i Ud­de­val‑ la, där hot rods, customs och ori­gi­nal‑ ame­ri­ka­na­re upp till 1956 blan­das med ho­jar i sam­ma stil­med­vet­na form, har nu fun­nits i två de­cen­ni­er. Här su­ger röt­ter­na nä­ring ur 1930-50-ta­lets ung‑ domskul­tur. Träf­fen är de­fi­ni­tivt nå­got ut­ö­ver det van­li­ga och vid det här la­get för­vän‑ tas be­sö­kar­na föl­ja en li­ka stil­sä­ker dress­kod.

Här lå­ter man sig gad­das, ser på när kär­ran blir pin stri­pad el­ler får hå­ret fix­at. Mark­nads­stån­den bju­der på det mesta från häf­ti­ga klä­der till minst li­ka häf­ti­ga pry­lar till rod­den. I be­gyn­nel­sen sam­la­des en hand­full li­ka­sin­na­de på Bergs mi­ni­ma­la fest­plats. Nu är det Bac­ka­mos väl till­tag­na lä­ger­plats ut­an­för Ljungski­le som hy­ser den väl­di­ga be­sö­karska­ran.

Årets träff va­ra­de en extra dag, tors­dag till sön­dag. Ar­ran­gö­ren A-Bom­bers lil­la med‑ lemsska­ra höll sig som van­ligt i bak­grun­den tills det var dags för nå­gon av träf­fens höjd‑ punk­ter. Lör­da­gens back­ra­ce vid De­vils Pe­ak i Uddevalla är en av dem. Med ba­nan kan­tad av ett för­vän­tans­fullt och li­ka upp­rymt män‑ nisko­hav ru­sa­de ho­jar och bi­lar mot top­pen så gru­set sprutade. Vec­ko­peng räc­ker in­te till in­trä­det som i år var 700 kr, vil­ket in­te alls är orim­ligt med tan­ke på vad som in­går. Att del­ta i fest­lig­he­ter­na krä­ver ock­så rätt at‑ ti­tyd, gär­na rätt sorts bil och klä­der, även om det fus­kas li­tet där, och för peng­ar­na får man stan­na i da­gar­na tre för att nju­ta av till­va­ron. För fre­dags- och lör­dags­kväl­lens ob­li­ga‑ to­ris­ka upp­trä­dan­de står all­tid ett mängd tids­trog­na or­kest­rar och band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.