För­gas­ar­be­ro­en­de

USA-Klassiker - - Panorama | Teknik - Ol­le Wil­son

Det står en för­ga­sa­re på mitt skriv­bord. För att den är så be­hag­ligt själv­klar ge­nom sin ut­form­ning och so­li­da när­va­ro. Fo­ten är av gjut­järn och över­de­len be­står av nå­gon sorts me­tal­le­ge­ring som på­min­ner om alu­mi­ni­um och har en svalt silv­rig lys­ter. Det är en mas­siv pjäs på någ­ra ki­lo, gjord för att kun­na ploc­kas isär, ren­gö­ras och ju­ste­ras.

Den på­min­ner mig om en char­ter­re­sa på det se­na sjut­ti­o­ta­let när jag var to­talt be­satt av min mo­ped. Da­gen in­nan av­re­san till Ka­na­ri­eö­ar­na kom min nya Bing­sjut­ton­för­ga­sa­re med pos­ten och det fanns in­te en chans att jag skul­le hin­na mon­te­ra den in­nan vi åk­te. Och fram­för allt in­te att mon­te­ra den på min Sachs­mo­tor. En 7,5-häs­tars 60-ku­bikscy­lin­der satt re­dan på plats. Al­la gre­jor fanns nu för att kun­na prov­kö­ra och jag ha­de in­te det mins­ta lust att åka till Ka­na­ri­eö­ar­na.

Det gick för­stås in­te att änd­ra på det så jag tving­a­des stå ut två vec­kor på hol­mar­na med mam­ma och pap­pa.

Ut­an att nå­gon märk­te det smuss­la­de jag ner för­ga­sa­ren i väs­kan in­nan vi for. På ho­tel­let ploc­ka­de jag fram min nya Bing­sjut­ton och lät den lig­ga på soff­bor­det.

Det kän­des bra, näs­tan som att va­ra hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.