Back seat dr iver

USA-Klassiker - - Panorama | Kultur - Ol­le Wil­son

Med pi­pan i li­ka per­fekt vin­kel som kep­sen har en man pla­ce­rats i svär­mors­luc­kan på en Ply­mouth Deluxe Con­ver­tib­le 1939. Från­sett rat­ten är det ba­ra små de­tal­jer som bry­ter den smått sur­re­a­lis­tis­ka sym­me­trin i mo­ti­vet. Bil­den har ta­gits av Erik Hol­mén som un­der lång tid sköt­te fo­to­gra­fe­ring­en hos Nor­dis­ka Kom­pa­ni­et i Stock­holm. Han av­bil­da­de fli­tigt in­te­ri­ö­rer, möb­ler och mo­de. Bi­len här är ett un­dan­tag och fick fun­ge­ra som mo­dern mar­kör för den se­nas­te höst­kol­lek­tio­nen.

Ply­mouthen har fle­ra tids­ty­pis­ka fi­nes­ser som sö­kar­lyk­ta, dim­ljus och en stolt spre­tan­de ra­di­o­an­tenn. Ny­mo­digt var ock­så strål­kas­tar­nas pla­ce­ring in­fäll­da i skär­mar­na.

1939 var sista året som en Ply­mouth ut­rus­ta­des med rum­b­le seat och en­dast 5 976 öpp­na ku­pé­er till­ver­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.