FORM­KUR­VA: HÖJD­PUNK­TER 1967–1978

USA-Klassiker - - Cadillac Eldorado -

Året in­nan ha­de El­do­ra­don för­setts med Ca­dil­lacs nya V8 på 375 häst­kraf­ter och skiv­brom­sar blev stan­dard. Med 1969 års mo­dell slo­pa­des de dol­da strål­kas­tar­na. Till den långa lis­tan med ex­tra­ut­rust­ning kun­de nu til�läg­gas sol­luc­ka. 1970 väx­te cy­lin­der­vo­ly­men till his­ke­li­ga 500 ku­bik­tum och ef­fek­ten öka­de till 375 häst­kraf­ter. Ett em­blem där det stod 8.2 Li­t­re in­di­ke­ra­de det.

En helt om­ar­be­tad de­sign ex­te­ri­ört och läng­re hjul­bas fick El­do­ra­don att se än­nu mäk­ti­ga­re ut - näs­tan ar­ro­gant. Fen­der skirts som täck­te bak­hju­len blev stan­dard och nu er­bjöds ock­så för förs­ta gång­en en con­ver­tib­le. För­sälj­ning­en slog nytt re­kord och upp­nåd­de siff­ran 27 368. 1973 val­des El­do­ra­do till Pa­cecar vid det år­li­ga In­dy 500 i In­di­a­na­po­lis och 556 Pa­ce Car Con­ver­tib­le till­ver­ka­des.

Små för­änd­ring­ar in­för­des och be­rör­de mest bak­par­ti­et som fick en ny stöt­fång­a­re och lyk­tor med an­nan ut­form­ning. 1975 märk­tes för­änd­ring­ar­na mest i att rek­tangu­lä­ra strål­kas­ta­re in­för­des. Ener­gi­kri­sen med­för­de att mo­to­rer­nas ef­fek­ter krymp­te och 1974 gav El­do­ra­dons mäk­ti­ga 500-ku­bi­ka­re en­dast 210 häst­kraf­ter. 1975 fanns elektro­nisk bräns­le­in­sprut­ning som till­val.

Det­ta år dy­ker nam­net Bi­ar­ritz upp ef­ter att ha le­gat på hyl­lan se­dan 1964. Det in­ne­bar en dy­ra­re ut­rust­ningsni­vå. Det som tyd­li­gast ut­märk­te det var det stop­pa­de vi­nyl­ta­ket med så kal­la­de Ope­ra Lights i de bak­re tak­stol­par­na. Det­ta år var ock­så det sista som en öp­pen El­do­ra­do er­bjöds och GM mark­nads­för­de den som ”The Last Ame­ri­can Con­ver­tib­le”. Så blev dock in­te fal­let.

En­dast blyg­sam­ma för­änd­ring­ar det­ta sista år för and­ra ge­ne­ra­tio­nens El­do­ra­do. Gril­len mo­di­fi­e­ra­des mi­ni­malt. Till stan­dard­ut­rust­ning­en hör­de au­to­ma­tisk kli­matan­lägg­ning och elektro­nisk ni­vå­re­gle­ring. Lyx­pa­ke­tet Bi­ar­ritz in­ne­höll en mer på­kostad in­red­ning med lä­der­kläd­sel och ex­te­ri­ö­ren kun­de fås i fy­ra ku­lö­rer, bland an­nat Co­lo­ni­al Yel­low som vårt ex­em­plar har be­gå­vats med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.