KULTUR

USA-Klassiker - - Cadillac Eldorado -

To­ro­na­do, 120 i stäl­let för 119.

Mo­tor­va­let blev Ca­dil­lacs eg­na V8 på 429 ku­bik­tum som ta­gits i pro­duk­tion 1964. Den för­sågs med ett ol­jetråg som an­pas­sa­des till fram­hjuls­drift och spe­ci­alut­for­ma­de gren­rör. Ma­ski­ne­ri­et le­ve­re­ra­de 340 häst­kraf­ter och ett mas­sivt vrid­mo­ment som skul­le kom­ma till nytta i den tunga bi­len. Det fanns skep­tis­ka åsik­ter att den kraf­ti­ga mo­torn skul­le sli­ta sön­der trans­mis­sions­ked­jan till au­to­mat­lå­dan, och många tviv­la­de ock­så över hu­vud ta­get på att en stor gjut­järn­såt­ta skul­le kun­na kom­bi­ne­ras med fram­hjuls­drift. Kanske var det­ta ett skäl till att Ca­dil­lac vän­ta­de med lan­se­ring ett år ef­ter To­ro­na­dons in­tro­duk­tion. De vil­le se om tek­ni­ken fun­ka­de först. Man vil­le sä­ker­li­gen hel­ler in­te ham­na i skug­gan av den upp­märk­sam­het som Oldsmo­bi­le fick med To­ro­na­do 1966.

Trans­mis­sio­nen häng­de med även i and­ra ge­ne­ra­tio­nens El­do­ra­do vil­ket in­ty­gar att in­gen­jö­rer­na ha­de räk­nat rätt. El­do­ra­do 1971 ha­de dock en ny­a­re V8 vil­ken med cylindervolym på 8,2 li­ter blev den största som fun­nits i en se­ri­e­till­ver­kad bil. Hjul­ba­sen väx­te ock­så till 126 tum och ka­ros­sen sväll­de även den med någ­ra tum. Nytt för and­ra ge­ne­ra­tio­nen var ock­så att El­do­ra­don även er­bjöds som en Con­ver­tib­le.

Ca­dil­lac El­do­ra­do bör­ja­de pro­du­ce­ras un­der ju­ni 1966 i helt nya lo­ka­ler som spe­ci­al­byggts för den nya mo­del­len. Den pla­ne­ra­de pro­duk­tio­nen var 15 000 ex­em­plar vil­ket var en blyg­sam siff­ra i Detro­it. Nytt var ock­så att El­do­ra­do till­ver­ka­des på en egen pro­duk­tions­lin­je som även det sig­na­le­ra­de att man vil­le ta hand om den nya mo­del­len li­te extra.

En in­tres­sant in­blick i Ge­ne­ral Mo­tors vär­de­byg­gan­de kan ges ge­nom att stu­de­ra hur El­do­ra­don skul­le pla­ce­ras pris­mäs­sigt. Den var in­te dy­rast av de Ca­dil­lac som gick att kö­pa och prislap­pen låg på $6 277, ett li­tet hack un­der den dy­ras­te mo­del­len Fle­etwood Broug­ham med ett pris på $6 423. Bil­li­gas­te Ca­dil­lac var Ca­lais Cou­pe som kos­ta­de $5 040. Som jäm­fö­rel­se kan no­te­ras att Chev­ro­let Im­pa­la som till­ver­ka­des i över en halv mil­jon ex­em­plar kos­ta­de knappt ­­$3 000 sam­ma år. El­do­ra­don var där­för in­te tänkt som Ca­dil­lacs ab­so­lu­ta flagg­skepp ut­an be­fann sig strax in­till top­pen. Där­med mar­ke­ra­des en vär­de­mäs­sig skill­nad som kan be­ty­da att El­do­ra­do in­te var helt oupp-

”Den var en dröm som kanske till och med var möj­lig att upp­fyl­la.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.