GU­NIL­LA DELUXE

Ke­mis­ka re­ak­tio­ner mel­lan oli­ka värl­dar upp­står när kopp­lings- pe­da­len på Gu­nil­las Ford väg­rar gö­ra sitt jobb.

USA-Klassiker - - In­ne­håll -

Jag har de­fi­ni­tivt fått er­fa­ra att det in­te va­rit tänkt att kvin­nor ska pa­nikluf­ta en kopp­ling, i al­la fall in­te om vi valt att anam­ma nå­got av de kvinn­li­ga ide­al som er­bju­dits ge­nom åren. Att nag­lar­na är täck­ta av lack är ing­et man tän­ker på i det ögon­blick som kopp­lingspe­da­len för­svin­ner ner mot gol­vet ut­an att gö­ra det mins­ta lil­la mot­stånd. När man ef­ter luft­nings­pro­ce­du­ren sit­ter bakom rat­ten igen med en obe­skriv­lig smet, som var­ken vill läm­na nag­lar­na el­ler stan­na kvar på dem, fun­de­rar man på om verk­tygs­väs­kan bor­de ut­rus­tas med ace­ton.

Ja, det var väl in­te så svårt att räk­na ut, men kanske in­te det förs­ta man tän­ker på.

I jak­ten på tidsen­lig out­fit ställs man in­för pro­blem. Kvin­nors ut­se­en­de har ald­rig va­rit de­sig­nat för att vi ska gö­ra sa­ker, det är in­te tänkt att vi ska nöd­me­ka med bi­len iförd klän­ning med ki­mo­noärm som gör att vi in­te kan lyf­ta ar­mar­na or­dent­ligt. In­te hel­ler var det tänkt att vi skul­le put­ta på bi­lar, som gett upp mitt i ga­tan, iför­da pumps med små ta­ni­ga klac­kar.

På 2000-ta­let är vi bort­skäm­da med att få allt på en gång, jag vet in­te om jag kan ha bå­de bil och snyg­ga nag­lar. Va­let är egent­li­gen in­te svårt, men än­då för­sö­ker jag en­vist ha bå­da. En välskött bil och en pryd­lig fö­ra­re, en este­tisk hel­hets­upp­le­vel­se som gör att man för en li­ten stund kan dröm­ma sig till­baks till de åren då bi­len var ny. Den ny­bliv­na bi­lä­ga­ren som stolt gli­der runt på ga­tor­na, nöjd över sitt val av just den bi­len och lyck­ligt obe­rörd av det fak­tum att al­la bi­lar går sön­der förr el­ler se­na­re.

Eng­elskt el­ler ame­ri­kanskt? I re­kla­men mark­nads­förs de med sam­ma ar­gu­ment. Kort och spor­tig golv­väx­elspak. Skå­la­de fram­sto­lar, ”välan­pas­sad ratt­lut­ning” och ef­fek­ti­va skiv­brom­sar. Cor­sa­i­ren gjor­de 0-100km/h på 15 sek, Mustang­en kla­ra­de det på 9 sek. Att Mustang­en är en ame­ri­kansk sport­bil från USA går in­te att mis­sa i tex­ten, var Ford Cor­sa­ir bygg­des nämns där­e­mot ing­en­stans.

AN FORSM A GU­NILL

Co­met sa­fe­ty pins – for your hand­bag. Flyg­pla­net på eti­ket­ten skvall­rar om att de med sitt namn syf­tar på värl­dens förs­ta jet­driv­na pas­sa­ge­rar­flyg­plan. Vi får hop­pas att sä­ker­hetsnå­lar­na till­ver­ka­des in­nan 1954, det året togs näm­li­gen Co­met 1 ur bruk ef­ter upp­re­pa­de ha­ve­ri­er. Sa­fe­ty first!

”En­trev­li­gre­sa­me­den ser­vad­bil­från­Gulf”

Gulf i Skär­blac­ka

bryd­de sig in­te ba­ra om bi­lar, även fö­ra­ren skul­le va­ra pro­per. En kläd­bors­te bör till­hö­ra stan­dard­ut­rust­ning­en i var­je bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.