Har du sett Väs­te­rorts sjöjung­frur i vat­ten­bry­net?

Har du all­tid tyckt att den lil­la sjöjung­frun Ari­el är den bäs­ta Dis­ney-ka­rak­tä­ren? Dröm­mer du om att få ta dig fram i vatt­net med hjälp av en fe­na? Då kanske mer­mai­ding är nå­got för dig.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Text: El­li­nor Prawitz | Foto: Mikael An­ders­son

D et är mån­dag kväll och so­len ste­ker fort­fa­ran­de över den po­pu­lä­ra bad­plat­sen i Min­ne­berg, Brom­ma. På den lil­la strand­rem­san sit­ter två be­sö­ka­re som stic­ker ut bland kvälls­gäs­ter­na: Två sjöjung­frur i te­ma­fär­ger­na ro­sa och grönt.

Det är Si­mo­na Dahl­borg och The­re­se Cool (ja, det är hen­nes rik­ti­ga ef­ter­namn, men det är en an­nan histo­ria) som gör sig re­do att vi­sa oss hur man sim­mar som en sjöjung­fru.

– Du an­vän­der ju be­nen och det är väl­digt myc­ket musk­ler in­blan­dat, sä­ger The­re­se.

De hål­ler på med vad som kal­las för mer­mai­ding. En sub­kul­tur där ut­ö­var­na ge­nom smink, ac­ces­so­a­rer och, såklart, en fe­na blir till sjöjung­frur för en stund.

– Jag an­vän­der det här som en ro­li­ga­re form av trä­ning. Men det är ock­så en hel del un­der­vat­tens­fo­to­gra­fe­ring. Al­la ac­ces­so­a­rer för­sö­ker jag gö­ra själv. Vis­sa går att sim­ma med, and­ra är mer för foto, sä­ger Si­mo­na som an­nars hål­ler på myc­ket med la­jv och cosplay*.

Väc­ker upp­märk­sam­het

The­re­ses snäck-bh till ex­em­pel är egent­li­gen gjord av två ser­ve­rings­fat som hon hit­ta­de på se­cond hand. Men de­ras fe­nor är ”ba­ra” så kal­la­de ny­bör­jar­fe­nor, som kos­tar mel­lan 1 500 och 2 000 kro­nor. De rik­ti­ga värsting­ar­na kan gå loss på allt mel­lan 10 000 och 30 000 kro­nor.

– De ser väl­digt äk­ta ut och känns pre­cis som en fisk. Ju nör­di­ga­re det blir, desto dy­ra­re blir det. Pre­cis som med allt an­nat, sä­ger The­re­se.

Och The­re­se och Si­mo­na väc­ker minst sagt upp­märk­sam­het på stran­den. Jag frå­gar om de nå­gon­sin und­rar vad and­ra tän­ker.

– Allt­så, jag till­hör så många oli­ka sub­kul­tu­rer så jag är van. Om folk in­te fat­tar gre­jen så är det upp till dem, sä­ger Si­mo­na.

Och främst får de po­si­ti­va kom­men­ta­rer, be­rät­tar de. Vil­ket be­kräf­tas gans­ka snart då ett äld­re par går för­bi. – Vad fi­na ni är! sä­ger en av dem. En kvin­na kom­mer ny­fi­ket fram och frå­gar om hon får ta en bild. Och i och med det vå­gar fler per­so­ner ta upp si­na mo­bil­te­le­fo­ner och fo­ta.

Hand­lar om ma­gin

För bå­de Si­mo­na och The­re­se hand­lar mer­mai­ding om ma­gin. The­re­se, som job­bar med barn­ka­las kan kom­ma som sjöjung­fru på pool­ka­las – till bar­nens sto­ra gläd­je. Och Si­mo­na, som till var- dags är för­sko­le­pe­da­dog, har över­ty­gat si­na för­sko­le­barn om att det är ge­nom troll­dom hon vid vis­sa till­fäl­len kan bli en sjöjung­fru.

– Jag tror att det är vik­tigt att be­hål­la ma­gin när det kom­mer till barn. Och jag äls­kar att sim­ma bland barn – och vux­na – för de blir så gla­da då, sä­ger hon.

Vill star­ta för­e­ning

De bå­da är re­la­tivt nya in­om mer­mai­ding, även om The­re­se köp­te sin fe­na för drygt tre år sen. Den fick dock lig­ga på hyl­lan ett tag, när hon kort ef­ter in­kö­pet upp­täck­te att hon var gra­vid.

– Det blev mer knubb­säl än sjöjung­fru, ha­ha, sä­ger The­re­se.

Nu för­sö­ker de och and­ra ak­ti­va sjöjung­frur att ses re­gel­bun­det och sim­ma till­sam­mans. Ett tag höll de till i Åkes­hovs sim­hall, men där blev de om­bed­da att gå ef­tersom de an­sågs stö­ran­de, be­rät­tar de. Så just nu är det ut­om­hus­bad som gäl­ler.

– Nu vill vi star­ta en för­e­ning så vi kan få hy­ra en längd i Åkes­hov, sä­ger Si­mo­na.

Och kanske har de den här kväl­len lyc­kats loc­ka någ­ra in­tres­sen­ter till den bli­van­de för­e­ning­en. För när Si­mo­na och The­re­se tar en sim­tur runt bryg­gan floc­kas barn och vux­na och tit­tar på.

– Jag vill ock­så ha en fe­na! ro­par en av flic­kor­na på bryg­gan. *Cosplay är en­ligt Co­mic Con Stock­holms hem­si­da en för­kort­ning av “costu­me play”. Ut­ö­var­na klär ut sig till ka­rak­tä­rer från till ex­em­pel se­ri­er, spel, tv-se­ri­er och fil­mer.

Jag tror att det är vik­tigt att be­hål­la ma­gin när det kom­mer till barn.

DOPP. För sjöjung­fru­ar­na Si­mo­na Dahl­borg, när­mast i bild, och The­re­se Cool är ma­gin det vik­ti­gas­te i mer­mai­ding.

SJÖJUNG­FRU. ”Jag äls­kar att sim­ma bland barn – och vux­na – för de blir så gla­da då”, sä­ger Si­mo­na Dahl­borg, som syss­lar med mer­mai­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.