TROTJÄNARNA I STALLET BE­RÄT­TAR

Väl­ling­by ridsäll­skap fyl­ler 70 år – och vil­ka be­rät­tar bäst om in­te häs­tar­na själ­va?

Vällingby Tidning - - Sidan 1 -

BROLLE: ”THE WINNER TAKES IT ALL”

För snart 20 år se­dan kom jag hit till Väl­ling­by rid­sko­la – från and­ra si­dan At­lan­ten och Eng­land. Det bäs­ta jag vet är att täv­la och det är många ryt­ta­re som nå­gon gång har vun­nit en ro­sett till­sam­mans med mig. Jag vet att jag på papp­ret bör­jar bli li­te till åren, och var­je år hör jag hur män­ni­skor­na pra­tar om att jag ska få vi­la från täv­ling­ar­na. Tack och lov tar de all­tid sitt för­nuft till fånga och lå­ter mig va­ra med ute på täv­lings­ba­nor­na. Jag äls­kar det! Om jag ska be­skri­va mig själv med ett ord blir det am­bi­tiös. Jag drar of­ta blic­kar­na till mig ute på täv­ling, ef­tersom jag är så glad och har ljus, fin man. Till­sam­mans med två oli­ka ryt­ta­re har jag va­rit med och sla­gits om ro­set­ter­na på Lätt A-ni­vå i Pon­ny­all­svens­kan. Näs­ta helg är det dags för årets fi­nal i di­vi­son tre och själv­klart jag en av fy­ra pon­ni­er som åker.

ELTON : ”LI­KA SNÄLL SOM JAG ÄR STOR”

Från bör­jan var tan­ken att jag skul­le bli en fram­gångs­rik täv­lings­häst i hopp­ning. Jag kom­mer från en fa­milj med många hopp­häs­tar och som sex­å­ring vi­sa­des jag upp på Fals­ter­bo Hor­seshow. Men jag tyck­te in­te att det var kul och vil­le in­te bli hopp­häst. Som tur var ha­de jag klo­ka äga­re som för­stod och sål­de mig till rid­sko­lan i stäl­let. Här trivs jag jät­te­bra! Men jag är en för­synt her­re som of­ta ser li­te be­kyr­mad ut. Jag har till och med täv­lat li­te i dres­syr här, men all­ra bäst trivs jag som ridsko­le­häst.

HERMAN: ”JO, GRÄSET ÄR GRÖNARE PÅ AND­RA SI­DAN”

Jag har fun­nits länge på rid­sko­lan – i näs­tan 20 år – så det är många som har lärt sig ri­da på min rygg. Jag kom till Väl­ling­by rid­sko­la från Lojs­ta gård på Got­land, så jag är ett äk­ta Got­lands­russ. Rätt of­ta hör jag män­ni­skor­na suc­ka åt mig och sä­ga till varand­ra ”Herman är ald­rig där han ska va­ra”. Och jag er­kän­ner, det ÄR spän­nan­de att ta sig en tur ut­an­för sta­ke­tet el­ler att kna­ta om­kring i stallet på nat­ten (ni skul­le ba­ra ve­ta vad myc­ket mum­sig mat jag har fått i mig på det sät­tet). Det tyc­ker min bäs­tis Pe­ga­sus ock­så som bru­kar ha­ka på mig på mi­na även­tyr ibland. Men nu har män­ni­skor­na ty­värr kom­mit på ett knep och satt upp en dörr ut­an­för min spil­ta. Det är jag in­te glad för. Men jag har (nog) för­lå­tit dem nu tack va­re allt gos jag får. I mi­na glans­da­gar ha­de jag sport för mig – att dra ner hu­vu­det och snur­ra runt som en cow­boy­häst. Ung­ar­na flög av som van­tar, ha­ha. Även om jag har lug­nat ner mig en smu­la så hän­der det fort­fa­ran­de att nå­gon ny li­ten för­må­ga får tug­ga spån ... Men de fles­ta ver­kar tyc­ka att det in­te är så läs­kigt att ram­la av mig ef­tersom jag är så li­ten. Och ska san­ning­en fram så är det van­li­gas­te som jag hör dem sä­ga om mig: Al­la äls­kar Herman.

MAX: ”DOM KALLAR MIG FÖR PIP-LARS­SON”

Jag äls­kar att bu­sa och har till och med fått ett smek­namn tack va­re mitt spe­ci­al­trick – Pip-Lars­son. När vi är ute i sko­gen bru­kar jag tju­ta till och se­dan gö­ra ett li­te gläd­je­hopp. Det är sig­na­len för al­la mi­na häst­kom­pi­sar som då stic­ker iväg i full ga­lopp. Rid­lä­rar­na tyc­ker in­te att det är li­ka kul, så ibland sä­ger de åt mig skar­pen. Men de vet att jag in­te gör det för att va­ra elak och kan säl­lan va­ra ar­ga på mig sär­skilt länge. Jag är fak­tiskt en väl­digt snäll häst och jag är ALL­TID glad.

En­vi­sa, tryg­ga, am­bi­tiö­sa och go­si­ga. Var­je vec­ka ri­der om­kring 600 ri­de­le­ver, mesta­dels unga, på nå­gon av häs­tar­na som bor i stallet på Väl­ling­by rid­cen­ter vid Grims­ta IP. Nu fi­rar klub­ben Väl­ling­by ridsäll­skap 70 år och vi pas­sa­de på att ta ett snack med någ­ra av stal­lets mest kän­da, fyr­ben­ta tro­tjä­na­re. Gnäg­gat för: Evelina Hertz | Foto: Mikael An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.