Högt tryck på

Blac­ke­bergs gym­na­si­um – sko­lan byggs ut

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - El­li­nor Prawitz

Stu­dent­ti­der när­mar sig. Och när årets tre­or spring­er ut i ju­ni står nya ele­ver re­do att ta de­ras plats och bör­ja i års­kurs ett till hös­ten.

Blac­ke­bergs gym­na­si­um är ing­et un­dan­tag. Här är söktryc­ket högt och i dag går 1 132 ele­ver på sko­lan. Men in­om någ­ra år ska sko­lan kun­na ha ett ele­van­tal på drygt 1 500.

I tis­dags klub­ba­de Si­sab, som för­val­tar skol­fas­tig­he­ter åt sta­den, ett in­rikt­nings­be­slut för att byg­ga ut gym­na­sie­sko­lan.

– Det här har dis­ku­te­rats i många år. Po­li­ti­ker­na har haft som mål­sätt­ning att allt fler ele­ver ska kom­ma in på si­na första­handsval och Blac­ke­berg är en po­pu­lär gym­na­sie­sko­la. Men vi mås­te ty­värr sä­ga nej till många,

Fler ele­ver ska kom­ma in på si­na första­handsval.

sä­ger Mag­nus Silfver­stol­pe, rek­tor på sko­lan.

I den nya ut­bygg­na­den ska det bli bland an­nat klass­rum, la­bo­ra­tions­sa­lar och ar­bets­rum för lä­ra­re. Även nya to­a­let­ter ut­lo­vas.

Hur skol­verk­sam­he­ten kom­mer på­ver­kas un­der bygg­ti­den är just nu oklart.

– Det vet vi in­te rik­tigt än­nu. Men det här är en fri­ståen­de bygg­nad som ska kopp­las ihop med sko­lan så för­hopp­nings­vis kom­mer vi in­te be­hö­va eva­ku­e­ra så att verk­sam­he­ten kan fort­gå som van­ligt, sä­ger Mag­nus Silfver­stol­pe.

Prislap­pen ham­nar på 124 mil­jo­ner kro­nor och ut­bygg­na­den be­räk­nas stå klar 2021, skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad i ett press­med­de­lan­de.

POPPIS.

Det är högt sök­tryck på Blac­ke­bergs gym­na­si­um. Nu ska sko­lan byg­gas ut för att ge plats åt fler ele­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.