Ali Kha­mis rap­par om ont och gott i ny­släppt låt

”Äng­lar och de­mo­ner”. Så he­ter se­nas­te låt­släp­pet från hip­ho­par­tis­ten Ali Kha­mis från Häs­sel­by-Väl­ling­by som kom i fre­dags.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

Sist hip­ho­par­tis­ten Ali Kha­mis släpp­te nytt var för ett år se­dan. Men i fre­dags kom nya lå­ten ”Äng­lar och De­mo­ner” ut till­sam­mans med en vi­deo.

– Det känns nice!, sä­ger Ali Kha­mis.

På re­fräng­en gäs­tas han av ar­tis­ten Ja­mil­la Idris som va­rit med och skri­vit lå­ten.

– Ja­mil­la Idris har gäs­tat en del fe­ta lå­tar och hon kom­mer att bör­ja släp­pa so­lolå­tar. Jag har hört dem och tror att de kom­mer slå ige­nom stort, sä­ger Ali Kha­mis.

Så vad hand­lar ”Äng­lar och De­mo­ner” om?

– Ut­an att spo­lia för myc­ket kan jag sä­ga att den hand­lar om det som är gott och ont, som finns i oss al­la och över­allt runt oss.

Sam­ti­digt som lå­ten la­des upp på Spo­ti­fy släpp­tes vi­de­on till den.

– Den är flip­pad! Jag gjor- de den till­sam­mans med Fu­ria Pro­duc­tions och gav ho­nom fria hän­der att gå loss ut­i­från käns­lan han fick av lå­ten. Jag tyc­ker re­sul­ta­tet blev jät­te­bra, sä­ger Ali Kha­mis.

Han sä­ger att han kom­mer att fort­sät­ta släp­pa lå­tar un­der som­ma­ren och för­hopp­nings­vis blir det ock­så en del spel­ning­ar. För den som är su­gen på att lyss­na på Ali Kha­mis li­ve gäl­ler det att hål­la ut­kik i so­ci­a­la me­di­er ef­ter plats och da­tum.

FO­TO: YL­VA BERGMAN

SLÄP­PER NYTT. I fre­dags kom nya sing­eln från hip­ho­par­tis­ten Ali Kha­mis från Häs­sel­by-Väl­ling­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.