Två vec­kor till av ka­os vid Ka­naan­ba­det

Den ovan­li­ga som­mar­vär­men be­ty­der för många strand­häng. För de som väl­jer att hop­pa i plur­ret på po­pu­lä­ra Ka­naan­ba­det be­ty­der det ock­så par­ke­rings­ka­os – i två vec­kor till.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz 073-600 69 36

Vi ha­de gär­na öpp­nat den ti­di­ga­re men jag var själv där för någ­ra da­gar se­dan och det är fort­fa­ran­de fle­ra som hål­ler på med si­na bå­tar.

Det har knap­past und­gått nå­gon att som­mar­vär­men har kom­mit till Stock­holm myc­ket ti­di­ga­re i år. Det be­ty­der ock­så att fler pick­nick­kor­gar än van­ligt pac­kas för strand­häng i maj.

Fullt med bi­lar

För­ra hel­gen var det propp­fullt på stran­den vid Ka­naan­ba­det. Ef­tersom den sto­ra par­ke­ring­en med 300 plat­ser än­nu in­te öpp­nat för sä­song­en, var det li­ka propp­fullt med par­ke­ra­de bi­lar längs med Ka­naans väg.

– Båt­klub­ben har av­tal med id­rotts­för­valt­ning­en att an­vän­da den som vin­ter­för­va­rings­plats mel­lan 1 sep­tem­ber och 15 ju­ni. Ef­ter den 15 ju­ni kom­mer vi att kun­na an­vän­da den som par­ke­rings­plats, sä­ger Tor­björn Falk, av­del­nings­chef på Stock­holm par­ke­ring som har ett av­tal med id­rotts­för­valt­ning­en att skö­ta par­ke­ring­en.

Väd­ret gör ing­en skill­nad

På grund av av­ta­let och att båt­klub­ben fort­fa­ran­de be­hö­ver an­vän­da grus­pla­nen går det in­te att föl­ja vä­der­le­ken och öpp­na ti­di­ga­re, me­nar han.

– Vi ha­de gär­na öpp­nat den ti­di­ga­re men jag var själv där för någ­ra da­gar se­dan och det är fort­fa­ran­de fle­ra som hål­ler på med si­na bå­tar, sä­ger Tor­björn Falksund,

Det finns någ­ra ga­tu­par­ke­ring­ar längs med Ka­naans väg men de är långt ifrån till­räck­ligt många för att al­la som vill slänga sig i plur­ret ska få plats. Be­ty­der det att sta­den ac­cep­te­rar par­ke­rings­an­ar­ki fram till 15 ju­ni? Nej, gi­vet­vis in­te.

– Man mås­te föl­ja rå­dan­de par­ke­rings­skyl­tar. I öv­rigt är det and­ra ga­tu­par­ke­ring­ar i när­he­ten som gäl­ler, sä­ger Tor­björn Falksund.

Dä­re­mot har han ett gläd­jan­de be­sked för al­la som stått och svu­rit i kön när par­ke­rings­au­to­ma­ter­na in­te har fun­ge­rat ti­di­ga­re år. Ett pro­blem som var all­ra värst för två år se­dan då det en­dast fanns en au­to­mat – som säl­lan fun­ge­ra­de.

– I år kom­mer man även att kun­na be­ta­la med sms. Det kom­mer ock­så att fin­nas en hus­bilspar­ke­ring, sä­ger Tor­björn Falksund.

FO­TO: STEL­LA PAPAPANAGIOTOU

KA­OS. I år kom­mer man kun­na be­ta­la par­ke­ring med sms, nå­got som ska för­hind­ra att det ser ut så­här vid au­to­ma­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.