FÖLJ MED TILL VÄS­TE­RORTS BORT­GLÖM­DA GULDKORN

Stock­holms skön­hets­råd tar med oss på en gui­dad tur av ar­ki­tek­tur i om­rå­den som lätt kan mis­sas.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - El­li­nor Prawitz FO­TO: YL­VA BERGMAN

Ja­ja, ar­ki­tek­to­nis­ka mäs­ter­verk som Väl­ling­by cent­rum och char­mi­ga kvar­ter som träd­gårds­sta­den i Brom­ma i all ära. Men nog har Väs­te­rort mer ögongo­dis än så att bju­da på? Vi bad Stock­holms skön­hets­råd gui­da oss till Väs­te­rorts un­derskat­ta­de ar­ki­tekt­pär­lor.

När vi ring­er Hen­rik Nerlund, ar­ki­tek­tur­histo­ri­ker och sek­re­te­ra­re i Stock­holms skön­hets­råd, och ber ho­nom ta oss med på en tur till Väs­te­rorts mer ano­ny­ma pär­lor nap­par han di­rekt.

Kanske in­te så kons­tigt för en per­son vars jobb går ut på att tyc­ka till om Stock­holms bygg­pla­ner.

Kän­da över he­la värl­den

För visst har Väs­te­rort in­ter­na­tio­nellt er­kän­da hus och om­rå­den.

Väl­ling­by cent­rum till ex­em­pel har loc­kat ar­ki­tek­tur­in­tres­se­ra­de från he­la värl­den och Ålstens­ga­tan i Brom­ma (där stats­mi­nis­ter Per-Albin Hans­son en gång bod­de) är klas­sat som riks­in­tres­se.

Men för de som rör sig i Väs­te­rort dag­li­gen är det själv­klart: här finns mer att häm­ta, även om in­te allt vun­nit någ­ra in­ter­na­tio­nel­la ut­mär­kel­ser.

Va­len in­te själv­kla­ra

Så vårt en­da öns­ke­mål till skön­hets­rå­dets sek­re­te­ra­re: fy­ra stäl­len i Väs­te­rort som för­tjä­nar li­te mer cred.

– Det känns ro­ligt att be­rät­ta om nå­got som man in­te själv­klart lyf­ter på ögon­bry­nen för. Men det var in­te själv­klart vad jag skul­le väl­ja. Men hu­sen i Väl­ling­by ( se ru­ta) tänk­te jag di­rekt på för jag tyc­ker att de är så otro­ligt fi­na – men vis­sa hus be­hö­ver man li­te hjälp för att äls­ka, sä­ger Hen­rik Nerlund när vi möts upp för vår tur.

Det känns ro­ligt att be­rät­ta om nå­got som man in­te lyf­ter på ögon­bry­nen för. Vis­sa hus be­hö­ver man hjälp för att äls­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.