Här är det svårt att ta kör­kort

Det är hög­sä­song för al­la med kör­korts­dröm­mar. När det är dags att kö­ra upp be­ger sig de fles­ta från Väs­te­rort och Jär­fäl­la till Tra­fik­ver­ket i Ja­kobs­berg för att vi­sa vad de går för. Och de har odd­sen emot sig.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

De­sirée Skar­näs sväng­er ut från en par­ke­rings­plats i Ja­kobs­berg. Hon har upp­värm­nings­lek­tion, och det är en dryg tim­me kvar till upp­kör­ning.

– Bra ef­ter­kon­troll av över­gångs­stäl­let, och bra pla­ne­ring mot röd­ly­set, hoj­tar Je­an Ger­gi som sit­ter i pas­sa­ge­rar­sä­tet.

Han är tra­fiklä­ra­re och de­lä­ga­re i Löt­sjö tra­fik­sko­la i Ja­kobs­berg, en av al­la kör­sko­lor run­tom i Jär­fäl­la.

Många av de som har sitt fö­rar­prov för B-kör­kort, allt­så per­son­bil, i Stock­holms­om­rå­det kör upp i Ja­kobs­berg, Sol­len­tu­na el­ler Farsta. Någ­ra av de plat­ser som ham­nar i topp på lis­tan över an­de­len kug­ga­de upp­kör­ning­ar i lan­det. Ja­kobs­berg är plat­sen med näst lägst an­tal god­kän­da upp­kör- ning­ar av det to­ta­la an­ta­let ge­nom­för­da, ef­ter Sol­len­tu­na. På Tra­fik­ver­ket har man be­kym­rats av att tren­den pe­kar mot att allt fler kör upp fle­ra gång­er, var­för de häromå­ret be­ställ­de en stu­die för att un­der­sö­ka sa­ken. Stu­di­en vi­sa­de bland an­nat att ut­veck­ling­en kan be­ro på att många mest kör pri­vat och får för li­te feed­back av sin hand­le­da­re. Och att de kört i för likar­ta­de mil­jö­er och in­te gått ige­nom al­la mo­ment. Stu­di­en vi­sa­de ock­så att många bo­kar pro­vet för ti­digt – och bo­kar en and­ra upp­kör­ning för tätt in­på den förs­ta.

– Sam­ti­digt som fler vill ta kör­kort nu, är det fler som in­te är fär­dig­ut­bil­da­de när de kom­mer till oss. Det gör ock­så att det finns fär­re bok­nings- ba­ra ti­der, sä­ger Yl­va Lun­din, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tra­fik­ver­ket Fö­rar­prov.

Var­för så många kug­gar i just Stock­holms­om­rå­det går ba­ra att spe­ku­le­ra i, me­nar hon.

– I nor­ra Sve­ri­ge, där fler kla­rar förs­ta upp­kör­ning­en, finns det en an­nan ut­bild­nings­tra­di­tion. Man kanske be­hö­ver kör­kor­tet mer där än i Stock­holm, sä­ger Yl­va Lun­din.

De­sirée Skar­näs har öv­nings­kört se­dan års­skif­tet, först pri­vat, och mot slu­tet även på kör­sko­la. En sär­skilt ut­ma­nan­de plats att öv­nings­kö­ra på har va­rit ron­del­len vid Barkar­by han­dels­plats

– Det svå­ras­te med bil­kör­ning är att det är så myc­ket att hål­la koll på sam­ti­digt, man mås­te va­ra snabb­tänkt. Och in­te stres­sa upp sig, sä­ger hon.

I be­kant­skaps­kret­sen är det gans­ka få som har kör­kort, så De­sirée har in­te tänkt på att ta det själv ti­di­ga­re.

– Man tar sig fram så lätt när man bor i Stock­holm, så jag har in­te be­hövt det för­rän nu. Men det blir en an­nan fri­het med kör­kort, man blir mind­re låst, sä­ger De­sirée Skar­näs.

Kan in­te trä­na på allt

På Vik­sjö­le­den pas­se­rar vi plat­sen där De­sirée snart ska på­bör­ja sin upp­kör­ning.

– Man kan ald­rig trä­na in­för al­la tra­fik­si­tu­a­tio­ner som kan upp­stå, men man kan gå ige­nom al­la mo­ment. Och det är en stor för­del att ha kört en hel del i om­rå­det man kör upp i, sä­ger Je­an Ger­gi från pas­sa­ge­rar­sä­tet.

När de drop­par av oss på tid­ning­en är det en knapp tim­me kvar till upp­kör­ning.

– Det känns ner­vöst, sä­ger De­sirée Skar­näs.

En stund se­na­re pling­ar te­le­fo­nen till. Je­an Ger­gi skri­ver: ”Tjo­ho god­känd!”. Där­med till­hör De­sirée Skar­näs mi­no­ri­te­ten i Ja­kobs­berg som kla­rar upp­kör­ning­en på förs­ta för­sö­ket.

Det är en stor för­del att ha kört en hel del i om­rå­det.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SIKT. De­sirée Skar­näs har öv­nings­kört bå­de pri­vat och på kör­sko­la, nå­got Tra­fik­ver­ket re­kom­men­de­rar.

GENOMGÅNG. Lek­tio­nen bör­jar med en in-och ut­vän­dig genomgång av bi­len. Spo­larväts­kan mås­te fyl­las på, kon­sta­te­rar De­sirée Skar­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.