Hand­gra­nat ex­plo­de­ra­de – tre åta­las

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Eve­li­na Hertz

I feb­ru­a­ri år de­to­ne­ra­de två hand­gra­na­ter vid en vil­la i Häs­sel­by vil­las­tad. Nu åta­las tre 21-åri­ga män för hän­del­sen som kopp­las ihop med en stor be­drä­ge­ri­här­va, skri­ver Da­gens Ny­he­ter.

Det var den åt­ton­de feb­ru­a­ri i år som två hand­gra­na­ter de­to­ne­ra­de vid en vil­la i Häs­sel­by vil­las­tad. De or­sa­ka­de ska­dor på hu­set och på en bil som stod par­ke­rad i när­he­ten, men ing­en per­son ska­da­des fy­siskt. En vec­ka se­na­re greps tre unga män, miss­tän­ka för all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

För­ra vec­kan väck­tes åtal mot de tre män­nen som al­la är hem­ma­hö­ran­de i Uppsa­la, skri­ver DN.

En­ligt DN kopp­las spräng­ning­en av hand­gra­na­ter­na ihop med en stor be­drä­ge­ri­här­va där 173 per­so­ner är miss­tänk­ta. Bank­tjäns­te­man­nen som bor i vil­lan ska ha job­bat med be­drä­ge­ri­ut­red­ning­ar på en bank, och den­ne ska ha ut­rett fle­ra be­drä­ge­ri­er som fö­re­kom­mer i den sto­ra här­van.

Bedrä­ge­ri­er­na hand­lar om så kal­la­de ” Fri­end­ly fraud”, som in­ne­bär att fle­ra per­so­ner kom­mer över­ens om att lu­ra en bank el­ler ett fi­nansin­sti­tut.

– Den som lå­nar ut si­na per­son­upp­gif­ter och sitt bank-id el­ler bank­do­sor får en er­sätt­ning för be­svä­ret, låt­sas att han el­ler hon bli­vit lu­rad och po­li­san­mä­ler, me­dan den som får peng­ar­na för­svin­ner med dem, be­skri­ver Mi­kael Pal­mqvist, brotts­ut­re­da­re vid Gro­va brott i Sol­na, upp­läg­get för DN.

En­ligt DN kom­mer två av 21- åring­ar­na åta­las för mord­för­sök och grovt över­grepp i rätts­sak. Den tred­je kom­mer att åta­las för med­hjälp till all­män­far­lig öde­läg­gel­se. Al­la tre män för­ne­kar brott.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

IN­FÖR RÄT­TA. Den åt­ton­de ju­ni in­leds rät­te­gång­en mot de tre män­nen i Sol­na tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.