Full rul­le på Back­lu­ra­sko­lans dag

Vällingby Tidning - - Vällingby -

Ett sä­kert tec­ken på att som­ma­ren är på väg är att om­rå­dets för- och grund­sko­lor an­ord­nar fest­li­ga ar­range­mang för si­na ele­ver och de­ras fa­mil­jer. I vec­kan var det dags för Back­lu­ra­sko­lans dag med bland an­nat Back­lu­ra Hor­seshow – en svind­lan­de hopp­täv­ling där ele­ver­na del­tog med egen­gjor­da käpp­häs­tar.

– Ele­ver täv­la­de i lag med si­na käpp­häs­tar. Käpp­häs­tar­na har ele­ver­na till­ver­kat på fri­tids­hem­met och i sam­ar­be­te med slöj­den. Det blev en suc­cé!, sä­ger sko­lans rek­tor Ma­ri­ta Hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.