SVANDAMMEN, SPÅNGA

Vällingby Tidning - - Vällingby -

”Det här är Spång­as tolk­ning av fin­par­ken. Spånga till­hör­de in­te Stock­holm ti­di­ga­re ut­an var en egen kom­mun. Här var re­na bond­vi­schan tills järn­vä­gen kom och ett eget sam­häl­le bör­ja­des bil­das. Då vil­le man, pre­cis som al­la and­ra sam­häl­len vid för­ra se­kel­skif­tet, ha en egen park, där man skul­le va­ra ute och fin­gå.”

”Idag är det här jät­te­o­van­ligt i Stock­holm. Jag tyc­ker det här är en fan­tas­tisk miljö med still­he­ten och det li­te till­rät­ta­lag­da fi­na som ock­så be­rät­tar nå­got om Spång­as histo­ria.”

”Nu när vi byg­ger myc­ket och tä­ta­re i Stock­holm kom­mer det bli svå­ra­re att pla­ne­ra in nya sto­ra par­ker. Så om man spå­nar kan man kanske tän­ka sig att det blir en li­ten re­näs­sans för den lil­la, iord­nings­ställ­da par­ken på fler stäl­len.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.