STRANDLIDEN OCH VÄRMEVERKET, HÄS­SEL­BY

Vällingby Tidning - - Vällingby -

”Hu­set, värmeverket och park­strå­ket där emel­lan bil­dar en fin hel­het. Hu­sen är bygg­da i slu­tet av 50-ta­let och är väl­digt fi­na i sin en­kel­het med en fan­tas­tisk ut­sikt över vatt­net. När värmeverket skul­le byg­gas blev det ett stort bråk. Kun­de man verk­li­gen läg­ga det så nä­ra vatt­net? Men så blev det och även fast an­lägg­ning­en är enorm så är den gjord med kär­lek. Pro­duk­tions­de­len är i rött te­gel me­dan kon­tors­de­len är gjord mer mo­der­nis­tiskt och i lju­sa ma­te­ri­al. Man kan tän­ka sig hur det såg ut på 50-ta­let, att folk gick runt i vi­ta roc­kar i den här lju­sa de­len och att det för­mod­li­gen var gans­ka ski­tigt i den and­ra de­len - då el­da­de man ju med kol ock­så.”

”Och trots att park­strå­ket här går ge­nom ett in­du­stri­om­rå­de är det väl­digt fint. Det finns en tan­ke och en li­ten stolt­het över att ma­ni­fe­ste­ra en sån här kom­mun­tek­nisk an­lägg­ning som kanske egent­li­gen är gans­ka trist.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.