LILLSJÖSTATIONEN, ULVSUNDA

Vällingby Tidning - - Vällingby -

”Brom­ma blev en del av Stock­holm 1916 och el­sta­tio­nen och bo­stads­hu­set är bygg­da pre­cis fö­re dess för att man skul­le kun­na dra ut el och byg­ga bo­stä­der här.”

”Man kan glim­ta hu­sen från tun­nel­ba­nan och så tän­ker man ”åh, där är en borg el­ler nå­got lik­nan­de”. För bo­stads­hu­set är me­del­tids­in­spi­re­rat, som hu­sen i Gam­la stan el­ler Vis­by. Fram till dess ha­de man byggt en­ligt ju­gendsti­len, men un­der na­tio­nal­ro­man­ti­ken vil­le man ha en mer svensk stil. Då lyf­te man upp me­del­tids­sti­len - som ju egent­li­gen in­te är så svensk den hel­ler. Det här var su­per­mo­dernt när det bygg­des. Men jag kan tän­ka mig att folk in­te tyck­te att det var så jät­te­fint ef­tersom det ba­ra be­stod av na­ket te­gel.”

”I al­la nya stads­de­lar från den här ti­den så finns det en sån här el­sta­tion och ge­nom dem kan man ock­så se stans ut­veck­ling.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.