Här blir tra­fi­ken värst i som­mar

Vällingby Tidning - - Västerort - Cla­rence Fren­ker Andre­as Jennische

Som­mar be­ty­der tra­fik­ar­be­ten. Mas­sor av tra­fik­ar­be­ten. Här är plat­ser­na i Stor­stock­holm där det blir som värst att kö­ra bil och åka kol­lek­tivt un­der ju­ni, ju­li och au­gusti.

Det blir en job­big tra­fik­som­mar för många av in­vå­nar­na i lä­net. Sär­skilt som fle­ra av årets ar­be­ten in­leds re­dan in­nan skolav­slut­ning­ar­na och den tra­di­tio­nel­la tra­fik­dip­pen på som­ma­ren. En ext­ra stor ut­ma­ning i år jäm­fört med ti­di­ga­re är att det är mer spår­ar­be­ten än van­ligt.

– Vi be­hö­ver ar­be­ta med un­der­håll och för­bätt­ring­ar och oav­sett var det lig­ger slår det oli­ka, men vi för­sö­ker gö­ra det så smärt­fritt det ba­ra går, sä­ger Fred­rik Ca­valliBjörk­man, tra­fik­di­rek­tör på lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning.

De mest tra­fik­stö­ran­de ar­be­te­na i som­mar:

Mäl­ar­ba­nan: Järn­vä­gen mel­lan Tom­te­bo­da och Kall­häll byggs ut från två till fy­ra spår. Störst pro­blem upp­står när Tra­fik­ver­ket stäng­er av järn­vä­gen mel­lan Stock­holm Ci­ty och Ja­kobs­berg i bå­da rikt­ning­ar­na mel­lan fre­dag 13 ju­li kloc­kan 01.30 och

mån­dag 6 au­gusti kloc­kan 04.30. Ulvsunda­vä­gen: Ut­bygg­nad av dub­bel­rik­ta­de gångoch cy­kel­ba­nor mel­lan in­far­ten till Brom­ma flyg­plats och Köp­sväng­en och från Ulvsund­a­plan till Kvarn­backs­vä­gen. Mel­lan 1 ju­ni och sista au­gusti kan två kör­fält stäng­as av pe­ri­od­vis.

Pen­del­tå­gen mel­lan Stock­holm C och Stock­holm Söd­ra: Sträc­kan mel­lan Stock­holm C och Stock­holm söd­ra stängs av för ar­be­ten un­der åt­ta vec­kor, mel­lan 25 ju­ni och 19 au­gusti. Söderströmsbron: Tun­nel­ba­nebron Söderströmsbron mel­lan Gam­la stan och Slus­sen ge­nom­går en upp­rust­ning mel­lan den 16 och 30 ju­li. Det in­ne­bär att tra­fi­ken längs tun­nel­ba­nans grö­na lin­je är av­stängd un­der den pe­ri­o­den.

Stads­gårds­le­den: Den fy­ra me­ter bre­da cy­kel­ba­nan ska bred­das mel­lan Te­gel­vikss­ling­an och för­bi Fo­to­gra­fis­ka. En del får bygg­start re­dan nu och blir klar i ok­to­ber, men ar­be­tet längs med he­la sträc­kan vän­tas bli klart au­gusti 2019. Un­der bygg­ti­den hålls fem kör­fält öpp­na dag­tid. Essingeleden: Broun­der-

håll på Grön­dals­bron, Fred­hälls­bron och Lind­ha­gens­bron. Be­lägg­nings­ar­be­ten på fle­ra plat­ser görs ock­så. Nat­te­tid kom­mer ett fler­tal kör­fält va­ra av­stäng­da. Dag­tid är samt­li­ga öpp­na. Hud­ding­e­vä­gen 226: Ny gång- och cy­kel­väg byggs mel­lan Skytt­brink och Tul­linge sta­tion. Ett kör­fält stängs av. Värmdöleden: Ny tra­fik­plats byggs vid Kvarn­hol­men. En­bart två kör­fält och ett bus­skör­fält, i var­de­ra rikt­ning­ar, är öpp­na. Av­stäng­ning­ar­na är mel­lan Tra­fik­plats Lug­net och Tra­fik­plats Nac­ka. Bus­s­tra­fi­ken ska in­te på­ver­kas. Gull­mars­plan/Skär­mar

brink: Bå­da t-ba­nesta­tio­ner­na ska renoveras vil­ket be­ty­der att tå­gen kör gle­sa­re med ett tåg var tju­gon­de mi­nut. Som re­se­när be­hö­ver du by­ta vid bå­de Skärmarbrink och Gull­mars­plan mel­lan den 11 ju­ni och 19 au­gusti.

Roslags­ba­nan: Ut­bygg­na­den av dub­bel­spår och till­gäng­lig­hets­an­pass­ning­ar fort­sät­ter. Om­fat­tan­de ar­be­ten krä­ver att Ös­terskärs­lin­jen stängs av från 22 ju­ni till och med 8 de­cem­ber i år.

FO­TO: CLA­RENCE FREN­KER/PER BRANDT/MOSTPHOTOS

GATUARBETE. Som­ma­ren är hög­sä­song för ga­tu­ar­be­ten. Vi lis­tar ga­tor­na du helst vill und­vi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.