Byggår av­gö­ran­de för lä­gen­he­ters slut­pris

Vällingby Tidning - - Hemma - POPPIS. FO­TO: MOSTPHOTOS BO­STADS­BI­DRAG. FO­TO: MOSTPHOTOS

Vil­ket år­tion­de en lä­gen­het är byggd spe­lar stor roll för slut­pri­set. Det vi­sar en un­der­sök­ning som bo­stads­saj­ten Boo­li. se har gjort där 8 000 för­sälj­ning­ar har un­der­sökts för att se vil­ken tids­pe­ri­od de dy­ras­te hu­sen är bygg­da.

Högst kvadrat­me­ter­pris har lä­gen­he­ter i hus bygg­da un­der se­na­re hal­van av 1800-ta­let, där det finns ka­kel­ug­nar och är högt i tak.

En för­kla­ring är att des­sa är van­li­gast i dy­ra om­rå­den i cen­tra­la innerstan som Gam­la stan och på Ös­ter­malm. Lägst kvadrat­me­ter­pris har lä­gen­he­ter i hus bygg­da på 1980-ta­let och fram till ti­digt 2010-tal. Där­ef­ter sti­ger pri­ser­na igen, en­ligt un­der­sök­ning­en.

Flest slut­pri­ser finns på lä­gen­he­ter bygg­da på 1930-ta­let, då det bygg­des mind­re lä­gen­he­ter vil­ket ock­så säljs be­tyd­ligt of­ta­re.

Ka­kel­ug­nar och tak­höjd står högt på mång­as öns­ke­lis­ta. Över 90 000 hus­håll i Sve­ri­ge kan tving­as be­ta­la till­ba­ka de­lar av sitt bo­stads­bi­drag, vi­sar siff­ror från För­säk­rings­kas­san som Hem & Hy­ra har ta­git fram. Siff­ran är den högs­ta på sju år och nu vill För­säk­rings­kas­san se en för­änd­ring av sy­ste­met.

Den to­ta­la sum­man som ska åter­be­ta­las lan­dar på över 700 mil­jo­ner kro­nor.

Av des­sa står Stock­holms hus­håll för cir­ka 130 mil­jo­ner följt av Väst­ra Gö­ta­land och Skå­ne med 119 re­spek­ti­ve 109 mil­jo­ner kro­nor i åter­krav.

Den 1 ja­nu­a­ri 2020 fö­reslås en ny änd­ring trä­da i kraft där ut­be­tal­ning­en av bo­stads­bi­drag ska ba­se­ras på fak­tisk in­komst i stäl­let för en upp­skat­tad in­komst, vil­ket skul­le med­fö­ra att åter­be­tal­ning­en för­svin­ner helt, en­ligt Hem & Hy­ra.

90 000 hus­håll kan be­hö­va be­ta­la till­ba­ka bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.