REGISTRERINGSSKYLTAR.

Blan­ka plå­tar las­tas in i ena än­den. Ur den and­ra spot­tar ma­ski­nen ut fär­di­ga registreringsskyltar. De som sit­ter på al­la svens­ka bi­lar till­ver­kas på en och sam­ma plats – i Dan­de­ryd.

Vällingby Tidning - - Motor -

De fles­ta bi­lar­na som rul­lar i Sve­ri­ge har en kopp­ling till en 250 kvadrat­me­ter stor lo­kal i Dan­de­ryd, strax norr om Stock­holm.

Här finns Scan­di­na­vi­an Mo­tor­cen­ter (SMC) som till­ver­kat al­la svens­ka registreringsskyltar se­dan 2002.

– Vi gör rätt myc­ket på li­ten yta, sä­ger plats­che­fen Gö­ran Lind­berg och kon­sta­te­rar:

– Se­dan 2002 har vi gjort näs­tan 20 mil­jo­ner skyl­tar här.

Den här tis­da­gen ska yt­ter­li­ga­re 7 024 num­mer­plå­tar bli till. Pos­ten kom­mer och häm­tar vid fy­ra på ef­ter­mid­da­gen, då ska allt va­ra pac­kat och klart.

Många kons­ti­ga va­ri­an­ter

De ud­da skylt­va­ri­an­ter­na – två­ra­dig, li­ten, mc, taxi, di­plo­mat och så vi­da­re – görs för hand ge­nom att ra­da upp bok­stä­ver och siff­ror i sär­skil­da präg­lings­ma­ski­ner.

En per­son­lig skylt som pre­cis är fär­dig har tex­ten ”STOOPID”.

– Man har sett många kons­ti­ga

Kva­li­tets­säk­rar med sten­skott

I till ex­em­pel Tyskland och Stor­bri­tan­ni­en finns oli­ka till­ver­ka­re.

– Även om det svens­ka sy­ste­met är från 1972 är det fort­fa­ran­de unikt, sä­ger An­ders Eriks­son.

Sta­ten stäl­ler krav på fö­re­ta­get och på skyl­ten. Kva­li­te­ten tes­tas ge- nom att ut­sät­ta plå­ten för sten­skott, UV-strål­ning, borst­tvätt, lös­nings­me­del och and­ra ve­der­mö­dor.

Job­bet har satt si­na spår hos An­ders Eriks­son.

– Det är klart att man har bli­vit li­te skylt­nörd och att man sit­ter och tit­tar på skyl­tar när man är ute i tra­fi­ken. Folk för­sö­ker lu­ra ka­me­ror och tul­lar på oli­ka sätt, det bru­kar jag kol­la ef­ter.

En van­lig myt är att skyl­tar­na till­ver­kas i fäng­el­ser. Så är fal­let i Fin­land och i vis­sa del­sta­ter i USA.

– Men så har det ald­rig va­rit i Sve­ri­ge. Det är väl nå­got som kom­mer från fil­mens värld, sä­ger An­ders Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.