Håll koll på era barn och ung­do­mar på bryg­gor­na

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - An­ne på Grön­viks­vä­gen

Som­mar och sol, un­der­bart vä­der och då loc­kas många till bad ... Bryg­gan ne­dan­för SKB-hu­sen på Grön­viks­vä­gen är full med barn och ung­do­mar som vill träf­fas och sval­ka sin kropp. Ab­so­lut ing­et fel med det! Men bryg­gan är li­ten och ljud­ni­vån hög.

När jag satt där för­ra lör­da­gen hop­pa­de två grab­bar sam­ti­digt! Det gick ett sus. Jag gick en sväng även igår, fre­dag, och pra­ta­de med fle­ra ung­do­mar. Ljud­ni­vån loc­ka­de till sig ”folk” som fle­ra av dem in­te kän­ner. Ljud­ni­vån gör ock­så att vi bo­en­de in­te har en aning om det skul­le hän­da nå­got. Det gör att vi in­te kom­mer kun­na in­gri­pa om nå­got hän­der.

Jag re­kom­men­de­rar er för­äld­rar till de barn och ung­do­mar som bru­kar ba­da vid bryg­gan, att gå ”en lov” och se hur det är. Jag är in­te så sä­ker på att ni skul­le gil­la det ni ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.