Fyll in­te plask­dam­men ef­ter ka­len­dern, fyll den ef­ter väd­ret

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Lawe

I Blac­ke­berg bor nu när­ma­re 9 000 in­vå­na­re, vil­ket är i sam­ma stor­leks­ord­ning som många själv­stän­di­ga kom­mu­ner som Al­vesta och Flen för ge ett per­spek­tiv. Stads­de­len har det se­nas­te år­tion­det bli­vit en mag­net för barn­fa­mil­jer ge­nom sin barn­vän­li­ga öpp­na stads­pla­ne­ring med tryg­ga gång och cy­kel­stråk, när­he­ten till Mä­la­ren och na­tur­om­rå­den, och si­na go­da sko­lor och för­sko­lor.

Samt, in­te minst den fan­tas­tis­ka par­ken med sin ny­re­no­ve­ra­de plask­damm som kryl­lar av gla­da småt­ting­ar var­ma som­mar­da­gar. Men, för tred­je året i rad har de be­rö­vats fle­ra av de var­mas­te bad­vec­kor­na un­der vår nyck­ful­la kor­ta som­mars bör­jan och slut.

Or­sa­ken är att man fyl­ler och töm­mer dam­men ef­ter gam­la håll­punk­ter när vå­ren och hös­ten an­ses an­län­da ut­an att ha no­te­rat att vå­ren kom­mer minst en vec­ka ti­di­ga­re och hös­ten en vec­ka se­na­re än på 90-ta­let. En ta­les­man (med be­to­ning på man..) för park­för­valt­ning­en me­nar dess­utom på fullt all­var att de in­te kan ha en flex­i­bel, vä­der­be­ro­en­de fyll­ning/töm­ning ef­tersom kon­trak­ten är skriv­na ef­ter fixa da­tum, en­ligt den gam­la mi­li­tä­ra prin­ci­pen att det är kar­tan som gäl­ler och in­te verk­lig­he­ten. En prin­cip som för öv­rigt tycks gäl­la även snöröj­ning, sand­sop­ning och gräs­klipp­ning i Blac­ke­berg. Som bo­en­de med ut­sikt över dam­men kan jag kon­sta­te­ra att ar­be­tet med att ren­gö­ra, fyl­la och töm­ma dam­men tar högst en dag i an­språk, så nå­gon stör­re pla­ne­rings­in­sats kan in­te krä­vas för att för­länga bar­nens häl­so­sam­ma som­marupp­le­vel­ser in­för den långa, mör­ka och kal­la vin­tern.

Kan man hop­pas på att det kom­man­de va­let kan trig­ga nå­gon lo­kal­po­li­ti­ker vid Brom­ma­plan att dri­va frå­gan?

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

FYLL PLASKIS! Strun­ta i sche­mat och fyll ef­ter vär­men, skri­ver en Blac­ke­bergs­bo. På bild Ni­ke och Em­ma, 1,5 år, i Åda­lens plask­damm i Råcksta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.