Tra­fik­kon­to­ret har bli­vit till en lek­stu­ga

Vällingby Tidning - - Tyck Om! - Jan Sjögren, Brom­ma

An­gå­en­de ar­ti­keln i Brom­ma Tid­ning, den 19 maj, om cy­kel­skyl­tar.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén ut­ta­lar i en ar­ti­kel med an­led­ning av de ”hem­masnick­ra­de” tra­fik­skyl­tar­na föl­jan­de: ”…..ef­tersom bil­fö­ra­re in­te kan tra­fik­reg­ler­na…..”.

Att va­ra tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm är ett se­ri­öst upp­drag och som ti­teln an­ty­der om­fat­tar upp­dra­get al­la tra­fik- slag i ga­tu­mil­jön. Un­der Helldéns vis­tel­se i Stock­holms Stads­hus har ty­värr verk­sam­he­ten gäl­lan­de tra­fi­ken för­vand­lats till en ve­ri­ta­bel lek­stu­ga med bland an­nat ad hoc-be­slut som in­te styrs av nå­gon in­tel­lek­tu­ell ana­lys ut­an av bor­gar­rå­dets en­ög­da bil-/bi­list­hat.

Helldéns ut­ta­lan­de om huruvi­da bil­fö­rar­na kan tra­fik­reg­ler­na el­ler in­te, vi­sar med all önsk­värd tyd­lig­het att han in­te har en aning om hur om­fat­tan­de cy­klis­ter­nas kun­skap om des­sa reg­ler är. Den­na ka­te­go­ri av tra­fi­kan­ter vi­sar, i var­je fall i prak­ti­ken, ing­en stör­re kän­ne­dom om någ­ra reg­ler över hu­vud ta­get.

Det kanske in­te är så lätt att upp­täc­ka om Helldén har natt­mös­san or­dent­ligt ner­dra­gen, istäl­let för cy­kel­hjäl­men på hu­vu­det när han är ”ute och cyklar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.