Ta en titt in­u­ti i Häs­sel­by vär­me­verk

Häs­sel­by vär­me­verk har med si­na två skor­ste­nar bli­vit nå­got av ett land­mär­ke för bo­en­de i Västerort. Men hur ser det ut in­nan­för väg­gar­na på bygg­na­den som vin­ter­tid för­ser oss med vär­me? Vi tog rygg på fem unga vux­na som pre­cis bör­jat job­ba på Stock­holm E

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Text: Evelina Hertz | Foto: Yl­va Berg­man

”ÄR VÄRS­TA INGENJÖRSKONSTEN”

De två sto­ra be­hål­lar­na fun­ge­rar som ter­mo­sar där varmt vat­ten lag­ras från nat­tens pro­duk­tion och pum­pas ut på mor­go­nen när folk bör­jar du­scha och det be­hövs myc­ket vat­ten.

Skor­ste­nen i te­gel är äldst och fort­fa­ran­de i bruk. Men den vi­ta togs ur bruk i slu­tet av 90-ta­let ef­tersom den an­vän­des till en stor ol­je­pan­na som ba­ra kun­de pro­du­ce­ra el.

Utan­på skor­ste­nen i te­gel sit­ter en ste­ge – ing­et för den höjd­räd­da att klätt­ra upp på.

”Det här är värs­ta ingenjörskonsten från 1950-ta­let.Jag är en skor­sten­nörd och så fort jag är på se­mes­ter bru­kar jag tit­ta ef­ter – och fo­ta – skor­ste­nar”, sä­ger Per Tran­blom, drifts­chef och le­da­re för tu­ren på Häs­sel­by­ver­ket.

HÄS­SEL­BY­VER­KET BYGG­DES 1959

800 000 stock­hol­ma­re får vär­me från Häs­sel­by­ver­ket.

När ver­ket bygg­des 1959 an­vän­des ol­ja och kol som hu­vud­bräns­le. Un­der 90-ta­let av­veck­la­des ko­let och i dag är trä­pel­lets hu­vud­bräns­le och eld­nings­ol­ja är stöd­bräns­le.

1 500 ton trä­pel­lets el­das per dygn när det är kallt ute och ver­ket går för fullt. Un­der som­ma­ren är vär­me­ver­kets pro­duk­tion pa­u­sad och då pas­sar man på att ut­fö­ra det un­der­håll som be­hövs på an­lägg­ning­en.

”RO­LIGT ATT SE DET IN­I­FRÅN”

”Jag var in­ne på att bör­ja plug­ga men kän­de att jag be­hö­ver job­ba. Jag vill bli in­kö­pa­re och när jag sök­te det här job­bet ha­de jag sik­tet in­ställt på det. Jag job­bar på in­köps­av­del­ning­en och det är jät­te­kul. Nu har jag fått ett eget li­tet pro­jekt. Jag job­bar i Ropsten men ef­tersom jag är upp­vux­en i Häs­sel­by är det spän­nan­de att se Häs­sel­by­ver­ket in­i­från”, sä­ger Stép­ha­nie Nor­denste­in, 27, som är en av dem som fått ”upp­värm­nings­jobb” på Stock­holm Ex­er­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.