DEN VI­TA TORGMUREN?

Torg­hand­lar­na i Väl­ling­by är in­kläm­da och står trångt. Men bå­de hand­la­re och cent­rumä­ga­re vill se en för­änd­ring.

Vällingby Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou

När Väl­ling­by stod klart i mit­ten av 1950-ta­let var det så haj­pat att tid­ning­ar­na rap­por­te­ra­de om ”Väl­ling­by­fe­bern”. Den hål­ler i sig än idag, cent­ru­met klas­sas som ”kul­tu­rellt in­tres­sant mil­jö” av Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet. Det be­ty­der att fa­sa­der och hel­hets­in­tryck in­te får för­änd­ras.

Men ett tätt klus­ter av vi­ta jät­te­tält spe­lar up­pen­bar­li­gen ing­en roll för hel­hets­in­tryc­ket. I dag snubb­lar man näs­tan rakt in i jord­gub­bar och dam­klä­der när man kli­ver ut på tor­get från tun­nel­ba­nan.

En del att för­bätt­ra

Vän­ta, STOPP.

Al­la äls­kar väl torg­han­del? Ja, pra­tar man runt bland be­sö­ka­re på tor­get i Väl­ling­by är sva­ret ett kol­lek­tivt JA! på den frå­gan. Även Stock­holms stad och Väl­ling­by cent­rums för­val­ta­re New­sec ser den som en själv­klar del av Väl­ling­by.

Men när det gäl­ler ut­form­ning­en finns det en del att för­bätt­ra, tyc­ker Per­nil­la An­ders­son, cent­rum­chef.

– Vi vill att det ska va­ra snyggt. Man kan dis­ku­te­ra hur det ska se ut och var de ska stå, tor­get är ju så myc­ket stör­re än den där lil­la bi­ten där de står sam­la­de nu. Det blir väl­digt skrä­pigt fram­åt ef­ter­mid­da­gen, sä­ger hon.

Hon vill bol­la al­ter­na­tiv med Stock­holms stad, som äger mar­ken och hyr ut plat­ser­na till torg­hand­lar­na.

Vi ring­er upp Lars-Ed­win An­ders­son på fas­tig­hets­kon­to­rets ut­veck­lings­av­del­ning. Det vi­sar sig att det re­dan på­går en dis­kus­sion om hur torgstån­den bör pla­ce­ras.

– Att det är så tajt i Väl­ling­by be­ror på att sa­lu­torgs­y­tan, som den kal­las, ba­ra ut­görs av en be­grän­sad del av tor­get idag. Vi pra­tar nu med tra­fik­kon­to­ret om att ut­ö­ka den, så att hand­lar­na kanske kan stå på rad i stäl­let. Då blir det in­te så trångt, sä­ger LarsEd­win An­ders­son.

De­la­de me­ning­ar

Al­la fem hand­la­re på tor­get har li­ka­da­na vi­ta tält, och de får bå­de ris och ros av hand­lar­na själ­va. Gö­ran Sten­hardt, en av ve­te­ra­ner­na som sålt blom­mor till torg­be­sö­kar­na i 17 år, gil­lar att det är en­het- ligt. Men gran­nar­na Han­na Kha­la och Is­sa Sa­fin, bäg­ge grön­saks­hand­la­re, ha­de gär­na sett en an­nan lös­ning.

– De är in­te sta­bi­la och kla­rar in­te regn och snö så bra. Och det är klart, det är bätt­re för af­fä­rer­na om det ser fint ut, sä­ger Han­na Kha­la. Is­sa Sa­fin hål­ler med. – I Hus­by och Akal­la har de fi­na trä­tak, som små hus ut­an väg­gar. Det ha­de va­rit top­pen, det är jät­te­fint, sä­ger han.

”Ing­et al­ter­na­tiv”

Små trä­stånd lå­ter onek­li­gen pit­to­reskt, men det al­ter­na­ti­vet finns in­te på kar­tan, en­ligt Lars- Ed­win An­ders­son på sta­den.

– Det bry­ter mot torgstad- gar­na. Man får in­te ha någ­ra fas­ta ställ­ning­ar, det mås­te va­ra en ren yta när torg­ha­deln är slut för da­gen. Trä­ta­ken i Hus­by ska ock­så tas bort av den an­led­ning­en, sä­ger han.

Och upp­fatt­ning­en som Väl­ling­by­hand­lar­na vi pra­tat med har – att det är sta­den som be­stämt att det en­dast är de vi­ta täl­ten som gäl­ler – den stäm­mer in­te, en­ligt Lars-Ed­win An­ders­son.

Så kanske kan det bli li­te kre­a­ti­va lös­ning­ar om hand­lar­na får ta li­te mer plats på tor­get? Det åter­står att se.

Tor­get är ju så myc­ket stör­re än den där lil­la bi­ten där de står sam­la­de nu.

FOTO: YL­VA BERG­MAN

STAMMIS. ”Jag hand­lar på tor­get näs­tan var­je dag, det är trev­li­ga­re än att gå till af­fä­ren”, sä­ger Ela­he Re­zaie. Här med hand­la­ren Han­na Kha­la.

VETERAN. ”Jag bod­de här som li­ten, flyt­ta­de till Väl­ling­by 1955. Väl­ling­by torg har jag stått på i 17 år nu”, sä­ger Gö­ran Sten­hardt.

MUR. Ytan där torg­han­deln får hål­la till är av­grän­sad till en del av tor­get, men nu kan det bli änd­ring på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.